ترنم دراین وبلاگ سعی شده تا مطالب علمی و آموزشی و نمونه سوالات امتحانی، و مطالب خواندنی دیگر گنجانده شود که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد . nassersalmas@yahoo.com http://nasser91.mihanblog.com 2017-06-26T21:34:04+01:00 text/html 2017-05-25T10:39:06+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور فارسی را پاس بداریم http://nasser91.mihanblog.com/post/1240 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">پروفسور فرانسوی "هانری ماسه" در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">من عمرم را وقف ادبیات فارسی ایرانی کردم و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ای ندارم جز اینکه به مقایسه بپردازم ،كه بگویم که ادبیات فارسی بر چهار ستون اصلی استوار است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">فردوسی// سعدی//</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red">حافظ// مولانا</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">فردوسی، هم سنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">سعدی، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد ما می آورد و دانا تر از او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">حافظ با گوته آلمانى قابل قیاس است، که او خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده، می شمارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">اما مولانا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">در جهان هیچ چهره ای را نیافتم که بتوانم مولانا را به او تشبیه کنم او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">او فقط شاعر نیست، بلکه بیشتر جامعه شناس است و بویژه روانشناسی کامل که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">قدر او را بدانید و بوسیله ی او خود را و خدا را بشناسید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">و من اگر تا پایان عمرم دیگر حرفی نزنم ، همین چند جمله برایم کافی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">چقدر این شعر زیباست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">باران که شدى مپرس این خانه ى کیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">باران که شدى، پیاله ها را نشمار</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">باران! تو که از پیش خدا مى آیی</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">بر درگه او چونکه بیفتند به خاک</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">با سوره ى دل، اگر خدارا خواندى</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">این بى خردان، خویش خدا مى دانند</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">اینجا سند و قصه و افسانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">از قدرت حق، هرچه گرفتند به کار</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">گر درک کنى خودت خدا را بینى</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">درکش نکنى، کعبه و بتخانه یکیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font></b><span dir="LTR" style="color: red;"><b><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...!</font><o:p></o:p></b></span></p> text/html 2017-05-24T08:14:50+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور نهم // موضوع انشا دیماه 94 http://nasser91.mihanblog.com/post/1238 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495708975.png " alt=""></div> text/html 2017-05-24T08:11:43+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا هشتم // خرداد 95 http://nasser91.mihanblog.com/post/1237 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495680103.png " alt=""></div> text/html 2017-05-24T08:04:57+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور موضوعات مهم انشا و نگارش هشتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1236 <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -0.25in;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">کلاغ خواست راه رفتن کبک را .............. ( ضرب المثل )</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">آهنگ سرود ملی</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">مقایسه برخاستن از خواب در صبح روستا و شهر</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">زبان سرخ ، سر سبز می دهد بر باد ( ضرب المثل )</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">قطره باران از ابری چکید ........ به شیوه &nbsp;( شخصیت بخشی )</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">اگر معلم نگارش بودید .........</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">متنی از یک نگاه ( ناشر </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#0070C0">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"> خواننده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#0070C0">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"> کتاب فروش</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#0070C0"> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">) در مورد <u>کتاب</u> بنویسید .</span></font><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#0070C0"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-05-24T08:03:39+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور موضوع انشا // هفتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1235 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495689105.png " alt=""></div> text/html 2017-05-24T07:26:49+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا // تفاوت زندگی شهری و روستایی http://nasser91.mihanblog.com/post/1232 <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند.یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری,همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان به آن رسید.زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد.شاید بسیاری از شهرنشینان در همه ی زندگی خود آرامش یک شب یک مرد روستایی را نداشته باشند.پس از خیزش خورشید به پشت کوه ها و آمدن شب تیره در روستا,.شنیدن آوای سگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم,آنچنان آرامشی به روستا نشینان می دهد که همواره آنان را همراه است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">روستا نشینان همواره یار و یاور یکدیگرند و اگر دردی برای یکی از همسایگان پیش آید , دیگران او را درمانند. اما در زندگی شهری امروزی بسیاری از همسایگان حتا نام یکدیگر را نمی دانند چه برسد بخواهند یاور هم باشند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در روستا زن و مرد همچون خواهر و برادر هم اند و هیچ کس نگاهی آلوده به دیگران نمی کند . چرا که روستا نشینی به آنان جوانمردی می آموزد . بسیار کم پیش می آید که دختران روستایی دست به کاری بزنند که هم دامان خویش را بیالایند و هم آبروی خانواده ی خود را بریزند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">وارونه ی آنچه در شهرها می گذرد , در روستا زن و مرد در بیشتر کارها با یکدیگر همکاری می کنند و نمیگذارند بار زندگی بر دوش دیگری سنگینی کند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در زندگی روستایی خورش ها (غذاها) مزه ی دیگری می دهند و آدمی را به بیشتر خوردن وا می دارند . خوردن یک فنجان چای در روستا با شهر زمین تا آسمان فرق می کند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ! &nbsp;<br> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">گویند یکی از جذاب ترین صحنه ها که آدمی باید ببیند آمدن و رفتن خورشید است که تنها در روستا می توان نشست و با خیالی آسوده به آن نگاه کرد . اما در شهر ها صبح ها که از خواب بیدار می شویم چشممان به ساختمان های بلند بالایی می افتد که در روبرویمان ایستاده اند و حتی از تابیدن آفتاب به چهره ی خواب آلودمان هم جلوگیری می کنند . پسین ها هم که اصلا&nbsp; متوجه نمی شویم کی خورشید غروب کرده است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">روستا نشینان ساده دل و راستگویند و برای بدست آوردن روزی خود دست به فریب دیگران و دروغ گفتن نمی زنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">شاید این سخن پیش آید که در روستا ابزارهای پیشرفته و امکانات کم است . در عوض از دلهره و هیاهو و دود و دم خبری نیست . به عنوان یک شهرنشین که زندگی روستایی را بیشتر دوست دارم به روستا نشینان میهنم پیشنهاد می کنم هرگز آرامشی که در روستاها در کنار آنان است را با دلهره و اعصاب خوردی و شتاب کاری و سر و صدای شهری عوض نکنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(85, 85, 85); background-color: rgb(250, 250, 250);"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR" style="color:red"><o:p><font size="2">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> text/html 2017-05-24T07:16:05+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور نیمتاج سلماسی http://nasser91.mihanblog.com/post/1231 <div><b><font color="#cc0000"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000">نیمتاج سلماسی، در زمره بانوان بی باک و میهن دوست و از شاعران نامور کشور در قرن چهاردهم می باشد. وی نوه حاج وزیر سلماسی، دختر یوسف لکستانی و نرگس و به دیگر سخن فرزند مسعود دیوان سلماسی و عروس تاجرباشی خویی بود. هر چند در مورد اصل و نسب اش اختلاف رأی وجود دارد، ولی همه او را از لکستان، یکی از آبادی های سلماس دانسته اند. سلماس یکی از شهرهای باستانی و پرآشوب ایران است که در طول تاریخ، نام های گوناگونی داشته و در اواخر عصر قاجاریه، ناحیه ای ناامن بوده و بارها به وسیله ترک ها، روس ها و یاغیان کُرد مورد هجوم قرار گرفته است. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">تحصیلات شاعر یاد شده تا کلاس یازدهم دبیرستان بوده و به زبان های انگلیسی و عربی هم آشنایی داشت. او در درگیری هایی که به سال 1298 شمسی در سلماس رخ داد و موجب قتل عام مردم بی گناه، ویرانی خانه ها و غارت اموال آنان گردید، همچنان در این شهر می زیست و بعد از مهاجرت از سلماس در تهران زندگی کرد.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">او سه فرزند به نام های بدرالزمان، غلامحسین و مهستی داشت. این بانو، طبع موزونی داشته و در اشعارش مضامین لطیفی آورده است. دینشاه ایرانی در «سخنوران دوران پهلوی» در باره شعر «کاوه» سروده نیمتاج می نویسد: «هنگام کشتار و چپاول اموال عمومی ارومیه، در یورش ترک ها به سلماس و رشت یعنی در طول جنگ جهانی اول که پدر و خویشاوندان نیمتاج به قتل رسیدند، سروده شده است.» شعر وی آکنده از آرمان های اجتماعی و امید به نظم و آرامش در وطن شکوهمندش بوده و وی شاعری مترقی و آزاده بوده است. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">قطعه «کاوه» فوق العاده مؤثر و مهیج است. او در سرودن این اثر، مردم را به مبارزه علیه اخلالگران و آشوب طلبان ترغیب کرد. اشعار این بانوی شاعر، مردم را به گونه ای هیجان زده نمود که قابل تصور نبود و کار به جایی رسید که آنان جان بر کف نهاده و ریشه فساد و تباهی را کندند. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">این شعر در رشت، زمانی که بلشویک ها به خاک ایران تجاوز کرده و شهر را به یغما بردند و پیش از سلطنت رضاخان سروده شد. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">به نوشته مرحوم آغابزرگ تهرانی، مؤلف «الذریعه الی تصانیف الشیعه» او دارای دیوان شعری است حاوی اشعار وطنی و اجتماعی. مسائل انتقادی و مضامین سیاسی را به قلمرو شعر راه داد و شعر را فضایی آزاد برای عرضه اندیشه های اجتماعی خویش دید. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">دو غزل قوی اجتماعی ـ سیاسی که از نیمتاج سلماسی به جا مانده و جنبه انتقادی دارد، دربرگیرنده مضمون انعکاسی وقایع سیاسی ـ اجتماعی دوره شاعر است و در آنها مشکلات موجود به مردان و دولتمردان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یادآوری شده و این مضمون نادر با صراحت یگانه ای توسط زنی شاعر در قالب غزلی موفق ریخته شده و شاید یکی از عوامل ماندگاری این دو غزل، قوی بودن آنهاست. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">ذهنیت سیاسی و آگاهی اجتماعی شاعر در آفرینش این اشعار گام به گام، همراه با حسی مادرانه و دلسوزانه راهکارها را گفته و یا با زبانی ساده و روان، بی مسؤولیتی مردان و شکوه های متعهدانه زنانه را سروده و در پایان هشداری لرزاننده داده است که انسان میهن دوست ایرانی را تکان داده و وی را به حرکت وا دارد. این شعر نخستین غزل سیاسی معاصر به زبان یک زن شاعر است که به حیطه مردانه وارد شد و حتی به حریم غیرت مردانه تعرض کرد. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">درونمایه های وطن پرستی، آزادیخواهی و عنایت به مشکلات از ویژگی های مهم شعر دوره مشروطه و پس از آن است که این هر سه شاخصه در اشعار نیمتاج سلماسی دیده می شود. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div> text/html 2017-05-23T08:21:20+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا //فیل و فنجان http://nasser91.mihanblog.com/post/1229 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495580100.png " alt=""></div> text/html 2017-05-23T07:59:03+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا // هدف زندگی http://nasser91.mihanblog.com/post/1226 <div><font size="3" color="#cc0000"><b>مهم ترین و اصلی ترین هدف من در زندگی تقرب به خداوند متعال و کسب رضایت اوست زیرا می توانم به این وسیله به هدف های دیگر هم برسم . امام حسین ع هم در این مورد می فرمایند :</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>هر که خشنودی خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم، خداوند او را از مردم بی نیاز می کند و هر که رضایت مردم را با ناخوشنودی خدا طلب کند خداوند او را به مردم وا می گذارد.</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>« هدف زندگی» بیانگر این نکته است که « انسان به کدامین سو باید حرکت کند تا کجا پیش رود در نهایت چه بشود » چه سرنوشتی فراروی او هست و سعادت او در چیست ؟</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>هر انسانی برای زندگی خود اهدافی دارد. هدف داشتن، مانند اعتماد به نفس، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است و اگر انسان از وجود اهداف زندگی خود آگاه باشد، یا نباشد، به ارزش واقعی آنها خدشه ای وارد نمی شود. درست مانند واقعیت های جهان هستی؛ آگاهی و یا عدم آگاهی ما، باعث هیچگونه تغییری در آنها نمی شود. اگر در مورد اهداف زندگی خود شک و تردید دارید، اصلا ناراحت نباشید. افراد زیادی هستند که حتی، هدف داشتن را به تمسخر می گیرند! مانند بسیاری از جوانان و شاید خود شما در دوران جوانی! بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه ریزی، مشغول گذران عمر هستند. این امری طبیعی است که انسان روز به روز زندگی خود را سپری کند. یک روز، پر از تنش و عصبانیت و روز دیگر آرام و بدون خشونت، مانند اقیانوسی که در یک گوشه آن طوفان و در گوشه ای دیگر آرام و آفتابی است. بهر حال، زندگی از بدو تولد تا سنین بلوغ و بزرگسالی و پایان باشکوه آن، بصورت شناور ادامه دارد. آیا این واقعا همان چیزی نیست که همه خواهان آن هستیم؟ یک زندگی بدون تشویش و نگرانی؟ بدون شک این یک زندگی دلخواه است، ولی انسان می تواند بیشتر بخواهد و برای خواست و دریافت بیشتر، به هدف نیازمند است.</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>هدف در لغت، به معنای (نشانه) &nbsp;است، اما در اصطلاح چیزی است که شخص قبل از عمل، آن را در نظر می گیرد و نیروی خویش و وسایل لازم را برای وصول به آن به کار می برد و غرضش دست یابی و رسیدن به آن است.</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>شناخت و انتخاب هدف، یکی از اساسی ترین موضوعات زندگی انسان است. اگر انسان هیچ شناختی از هدف خود در زندگی نداشته باشد، آن را پوچ و بی معنا خواهد یافت. همه فعالیت های آگاهانه و نا آگاهانه انسان زمانی مفهوم خواهد داشت که هدف نهایی اش در زندگی روشن باشد.</b></font></div> text/html 2017-05-23T07:56:30+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا در مورد ادم فضایی http://nasser91.mihanblog.com/post/1225 <div><b><font color="#009900" size="3"><br></font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">چند تا آدم فضایی حوصله شان سر رفته بود. دوست داشتند بیایند و با آدم های زمینی دوست بشوند. آدم فضایی ها اخلاق آدم ها را نمی شناختند. آنها به زمین نزدیک شدند و وسط میدان شهر فرود آمدند.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدمها از دیدن سفینه ی فضایی و آدمهای عجیب و غریبش خیلی ترسیدند. همه جیغ می زدند و فرار می کردند. ماشینها با سرعت ویراژ می دادند و سعی می کردند از هم جلو بزنند تا زود تر فرار کنند. آدم فضایی ها هر چه سعی کردند با آنها حرف بزنند، نشد.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدم فضایی ها فکر کردن شاید اینها همهشان دیوانه اند. گفتند بهتر است برویم یک جای دیگر از زمین، شاید مردم آنجا حالشان خوب باشد. آنها دوباره سوار سفینه شان شدند و راه افتادند این بار اتفاقا وسط یک ارتش که همگی تفنگ داشتند فرود آمدند. ولی تا می خواستند از سفینه پیاده شوند آدمهای زمینی شروع کردند به شلیک کردن. آدم فضایی ها ترسیدند و دوباره سوار سفینه شان شدند.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آنها تصمیم گرفتند به سیاره خودشان برگردند چون حال مردم زمین خوب نبود.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">فضایی ها سفینه شان را روشن کردند و راه افتادند . آنها به مردم زمین نگاه می کردند و برایشان دست تکان می دادند و می رفتند اما هیچیک از مردم زمین به آسمان نگاه نمی کرد.دل آدم فضایی ها گرفت. تا اینکه یکدفعه دیدند از داخل یک خانه ی قشنگ چند تا آدم که البته کوچک بودند، برای آنها دست تکان می دهند و هورا می کشند.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدم فضایی ها انقدر ذوق کردن که تصمیم گرفتند یک بار دیگر روی زمین فرود بیایند. آنها با دقت به سمت همان خانه ی قشنگ رفتند. آنجا یک مهد کودک بود. سفینه فضایی روی دیوار مهد کودک نشست. آدم فضایی ها اول یواشکی به بچه ها نگاه کردند . بچه ها نه ترسو بودند، نه عصبانی! خیلی هم خوشحال بودند و می خندیدند. مثل اینکه هر کسی می توانست با بچه ها دوست بشود.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدم فضایی ها از سفینه &nbsp;بیرون آمدند . یک ساعت با بچه ها بازی کردند. انقدر بچه ها مهربان بودند که آدم فضایی ها اصلا دلشان نمی خواست دیگر به سیاره خودشان برگردند. اما یکدفعه در باز شد و مربی مهد وارد شد و شروع کرد به جیغ زدن. آدم فضایی ها خیلی سریع سوار سفینه شان شدند و جیم شدند. آنها یک عالمه عکس بچه های زمینی را برای دوستان فضایی شان به عنوان سوغاتی بردند.</font></b></div> text/html 2017-05-23T07:55:36+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا در مورد گذر رودخانه http://nasser91.mihanblog.com/post/1224 <div><br></div><div><b><font size="3" color="#990000">در کنار یک کوهستان زیبا رودخانه ای وجود داشت که بسیار تنها بود.او هیچ دوستی نداشت. رودخانه یادش نمی آمد که چرا به کسی یا چیزی اجازه نمی دهد تا داخلش شنا کنند. او تنها زندگی می کرد و اجازه نمی داد ماهی ها، گیاهان و حیوانات از آبش استفاده کنند.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">به خاطر همین او همیشه ناراحت و تنها بود. یک روز، یک دختر کوچولو به طرف رودخانه آمد. او کاسه ی کوچکی به دست داشت که یک ماهی کوچولوی طلایی در آن شنا می کرد. دختر کوچولو می خواست با پدر و مادرش از این روستا به شهر برود و نمی توانست با خود ماهی کوچولو را ببرد. بنابراین تصمیم گرفت، ماهی کوچولو را آزاد کند. دختر کوچولو ماهی کوچکش را در آب انداخت و با او خداحافظی کرد و رفت.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">ماهی در رودخانه بسیار تنها بود، چون هیچ حیوانی در رودخانه زندگی نمی کرد. ماهی کوچولو سعی کرد با رودخانه صحبت کند اما رودخانه به او محل نمی گذاشت و به او می گفت:”از من دور شو.”</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">ماهی کوچولو یک موجود بسیار شاد و خوشحال بود و به این آسانی ها تسلیم نمی شد. او دوباره سعی کرد و سعی کرد، به این سمت و آن سمت شنا کرد و از آب به بیرون پرید.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">بالاخره رودخانه از کارهای ماهی کوچولو خنده و قلقلکش گرفت.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">کمی بعد، رودخانه که بسیار خوشحال شده بود، با ماهی کوچولو صحبت کرد. آن ها دوستان خوبی برای هم شدند.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">رودخانه تمام شب را فکر می کرد که داشتن دوست چقدر خوب است و چقدر او را از تنهایی بیرون می آورد. او از خودش پرسید که چرا او هرگز دوستی نداشته، ولی چیزی یادش نیامد.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">صبح روز بعد، ماهی کوجولو با آب بازی رودخانه را بیدار کرد و همان روز رودخانه یادش آمد چرا او هیچ دوستی ندارد.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">رودخانه به یاد آورد که او بسیار قلقلکی بوده و نمی توانست اجازه بدهد کسی به او نزدیک شود.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">اما حالا دوست داشت که ماهی در کنار او زندگی کند، چون ماهی کوچولو بسیار شاد بود و او را از تنهایی در می آورد.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">حالا دیگر رودخانه می خواست کمی قلقلکی بودنش را تحمل کند، اما شاد باشد.</font></b></div> text/html 2017-05-23T07:53:23+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا درباره شانش —- پایه نهم http://nasser91.mihanblog.com/post/1223 <div><div><font color="#336666" size="3"><b>&nbsp; پیر مرد روستا زاده ای بود که یک پسر و یک اسب داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد، همه همسایه ها برای دلداری به خانه پیر مرد آمدند و گفتند:عجب شانس بدی آوردی که اسبت فرارکرد!</b></font></div><div><font color="#336666" size="3"><b>روستا زاده پیر جواب داد: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ همسایه ها با تعجب جواب دادن: خوب معلومه که این از بد شانسیه!</b></font></div><div><font color="#336666" size="3"><b>هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که اسب پیر مرد به همراه بیست اسب وحشی به خانه برگشت. این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند: عجب اقبال بلندی داشتی که اسبت به همراه بیست اسب دیگر به خانه بر گشت!</b></font></div><div><font color="#336666" size="3"><b>پیر مرد بار دیگر در جواب گفت: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ فردای آن روز پسر پیرمرد در میان اسب های وحشی، زمین خورد و پایش شکست. همسایه ها بار دیگر آمدند: عجب شانس بدی! وکشاورز پیر گفت: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ وچند تا از همسایه ها با عصبانیت گفتند: خب معلومه که از بد شانسیه تو بوده پیرمرد کودن!</b></font></div><div><font color="#336666" size="3"><b>چند روز بعد نیروهای دولتی برای سربازگیری از راه رسیدند و تمام جوانان سالم را برای جنگ در سرزمینی دوردست با خود بردند. پسر کشاورز پیر به خاطر پای شکسته اش از اعزام، معاف شد.</b></font></div><div><font color="#336666" size="3"><b>همسایه ها بار دیگر برای تبریک به خانه پیرمرد رفتند: عجب شانسی آوردی که پسرت معاف شد! و کشاورز پیر گفت: از کجا میدانید که…؟</b></font></div></div> text/html 2017-05-23T07:50:03+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور ضرب المثل // کوه به کوه نمی رسد ....... http://nasser91.mihanblog.com/post/1220 <div><font color="#cc0000" size="3"><b>در دامنه دو کوه بلند دو آبادی بود که یکی &nbsp;بالاکوه و دیگری پایین کوه نام داشت؛</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>چشمه ای پر از آب و خنک از دل کوه می جوشید و از آبادی بالاکوه می گذشت و به آبادی پایین کوه می رسید. این چشمه زمین های هر دو آبادی را سیراب می کرد. روزی ارباب بالا کوه به فکر افتاد که زمین های پایین کوه را صاحب شود.پس به اهالی بالاکوه رو کرد و گفت:</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>چشمه آب در آبادی ماست، چرا باید آب را مجانی به پایین کوه بدهیم؟</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>یکی دو روز گذشت و ارباب بالاکوه به همه گفت از امروز آب چشمه را بر ده پایین کوه می بندیم</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>مردم پایین کوه از فکر شوم ارباب مطلع شدند و همراه کدخدایشان به طرف بالا کوه به راه افتادند و التماس کردند که آب را برایشان باز کند. اما ارباب پیشنهاد کرد که یا رعیت او شوند یا تا ابد بی آب خواهند</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>ارباب به آن ها گفت بالاکوه مثل ارباب است و پایین کوه مثل رعیت این دو کوه هرگز به هم نمی رسند. &nbsp;من ارباب شما هستم و شما رعیت!</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>این پیشنهاد برای مردم پایین کوه سخت بود و قبول نکردند. چند روز گذشت تا اینکه کدخدای پایین ده فکری به ذهنش رسید و به مردم گفت: بیل و کلنگ تان را بردارید تا چندین چاه حفر کنیم و قنات درست کنیم. بعد از چند مدت قنات ها آماده شد و مردم پایین کوه دوباره آب را به مزارع و کشتزارهایشان روانه ساختند. زدن قنات ها باعث شد که چشمه بالاکوه خشک شود .</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>این خبر به گوش ارباب بالاکوه رسید و ناراحت شد اما چاره ای جز تسلیم شدن نداشت؛ به همین خاطر به سوی پایین کوه رفت و با التماس به آنها گفت</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>شما با این کارتان چشمه ما را خشکاندید اگر ممکن است سر یکی از قنات ها را به طرف ده ما برگردانید کدخدا با لبخند گفت:</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>اولاً آب از پایین به بالا نمی رود، بعد هم یادت هست که گفتی: کوه به کوه نمی رسد. تو درست گفتی: کوه به کوه نمی رسد، اما آدم به آدم می رسد</b></font></div><div><font color="#cc0000" size="3"><b>پس ما انسان ها در زندگی طوری زندگی کنیم که مانند ضرب المثل رو به رو نشویم،وبه همه در همه حال جز نیکی نکینم.</b></font></div> text/html 2017-05-23T07:32:06+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور ضرب المثل فضول را بردند جهنم ...... http://nasser91.mihanblog.com/post/1218 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495551988.jpg " alt=""></div> text/html 2017-05-23T07:26:32+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور نهم // کودکی من http://nasser91.mihanblog.com/post/1217 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495595644.png " alt=""></div> text/html 2017-05-23T07:23:18+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور موضوع:اذان *** نهم http://nasser91.mihanblog.com/post/1216 <div><b><font size="3" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#993300">وقتی صدای اذان از گلدسته های مسجد محله به گوشم میرسم،روحم آرامشی خاصی می گیرد و طعم جانم شیرین می شود.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993300">الله اکبر،الله اکبر:آری تو بزرگ هستی.بزرگِ...بزرگِ...بزرگِ... و من کوچک و حقیر آماده ام که به سمت سجاده ام رفته و با تو دردِدلی بکنم.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993300">وقتی موذن می خواند:</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993300">اشهد ان لااله الاالله به خودم می آیم که جز تو خدایی ندارم.احساس میکنم هر بار اذان به گوشم میرسد مفهومی تازه و پر معنا از این ذکر می فهمم و با خودم می گویم وای بر من که گاهی تو را فراموش می کنم.من که به یگانگی تو شهادت می دهم پس چگونه میتوانم به غیر از تو امید ببندم...</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993300">&nbsp; اشهد ان محمدا رسول الله:این ذکر را خیلی دوست دارم چون که حس خوب مسلمانی را در من ایجاد می کند.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993300">اشهد ان علی ولی الله:نام علی را که می شنوم بند بند وجودم از اشتیاق می لرزد و از اینکه نام مولایم آرامش بخش جان و روحم گردید خدا را شکر می کنم.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993300">و درآخر که به لا اله الا الله رسیدیم بار دیگر هر چیز دنیوی ارزشش را پیش من از دست می دهد.من تورا می ستایم که ستایش ات آرام روح وجان من است.و بعد اینکه این نغمه زیبا را شنیدم به سوی نماز می شتابم و نماز عشق می خوانم.</font></b></div> text/html 2017-05-23T07:22:06+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور گذر رودخانه - پایه نهم http://nasser91.mihanblog.com/post/1215 <div><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">صدای گوش نواز شرشر آب ، صدای برخورد سنگ ها با آب گوارا ، این روح بی جان زنده.کنار رودخانه بنشین رودخانه عاشق است.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">کنار رودخانه بودم همراه مادربزرگم قدم زنان در مرز ساحلی حرکت می کردیم.مادربزرگم می گفت به صدای آب گوش بده ، روح را نوازش می دهد و شنوایی را افزایش می دهد. به سنجاقک ها بنگر چه شور و حالی دارند چگونه با گذر آب خورا همراه می کنند چگونه خود را به نسیم خنک رودخانه می سپارند.زنبق زرد روییده در کنار آب را ببین که چگونه با تلاتم آب تکان تکان می خورد و مانند یک رقص موزون نمایان می گردد.عنکبوت برکه را ببین که چگونه جهت تنیدن تار روی علف های روییده در کنار آب برای بدست آوردن لقمه نانی کوشش می کند.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#ff0000">آب ، این بی جان زنده هنگام گذر، روح زندگانی و حیات را بازیابی می کند و روحی تازه به او می دهد و مادر خوبی است برای شاخساران خمیده در آب.پناهگاهی است برای حشرات . زندگی با گذر از پیچ و خم جاری است.</font></b></div> text/html 2017-05-23T07:20:12+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور «موضوع انشاء: انتقال خون http://nasser91.mihanblog.com/post/1214 <div><br></div><div><b><font color="#cc0000" size="3">با شنیدن این دو کلمه انتقال خون هر کسی به یاد سازمان انتقال خون ایران می افتد سازمانی با مسئولیت های متفاوت که یکی از اهم مسئولیت های ان دریافت خون اهدایی افراد داوطلب می باشد</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="3">اطلاع رسانی به عموم ملت ایران در مواقع اضطراری که یکی از ان موارد زلزله ی بم بود هیچ گاه یادم نمی رود ان زمان کوچک بودم ولی می دیدم مردم از صبح اول وقت تا شب هنگام همگام با پیام های سازمان انتقال خون مراجعه و اقدام به ارائه خون خود می کردند</font></b></div><div><b><font color="#cc0000" size="3">دیگر بر کسی پوشیده نیست اهدای خون برای سلامتی امری لازم می باشد و حداقل هر از چند گاهی همراه با اهدای خون از طرف سازمان انتقال خون ازمایشاتی بر روی خون افراد اهدا کننده انجام می شود و ضمن ارائه کارت تعیین گروه خونی ، فرد را نسبت به سلامتی یا خدای ناکرده وجود مشکل مردم را مطلع می کند.</font></b></div> text/html 2017-05-23T07:18:59+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا // عینک http://nasser91.mihanblog.com/post/1213 <div><b><font size="3">هر فردی در زندگی خود عینکی بر چشم دارد،چه در ظاهر و چه در باطن.این عینک در هر فرد شکل متفاوتی دارد.</font></b></div><div><b><font size="3">بعضی از افراد عینک دیدن بر چشم دارند؛می بینند و می روند و....توجه نمی کنند که در اطرافشان چه می گذرد و بعضی اوقات به همین دلیل دچار اشتباهاتی می شوند که بازگرداندن آنها نا ممکن است.</font></b></div><div><b><font size="3">بعضی از افراد هم عینک دیدن بر چشم دارند؛می بینند،کمی دقت می کنند ولی زیاد توجهی نمی کنند.این افراد شانس هایی که دارند را با بی دقتی یکی پس از دیگری خراب و آن ها را نابود می سازند. گفته اند:شانس یکبار در خانه ی آدم را می زند. پس این افراد که کمی دقت می کنند،واقعاً توجهی نمی کنند یا خود را وادار به این کار می کنند و یا....</font></b></div><div><b><font size="3">بعضی افراد هم هستند که عینک بینش بر چشم دارند.این عینک برای آن ها بهترین چیز است.آن ها می بینند،دقت می کنند و به کوچک چیزی توجه می کنند.این افراد از شانس های خود حداکثر استفاده را می برند.این افراد از دیگر افراد زرنگ تر،باهوش تر و قوی تر از همه لحاظ اند.ولی بعضی از این افراد از عینک خود بدترین استفاده را می برند.</font></b></div><div><b><font size="3">گفتم و گفتم تا بگویم که خداوند به همه ی افراد عینک های زیبایی داده است.بعضی ها از آن استفاده مفید و بعضی هم از آن استفاده ی ناپسند می کنند.یادمان نرود:استفاده ی درست از عینک شکر نعمت و استفاده ی نادرست آن کفر نعمت در برابر خداوند است.</font></b></div> text/html 2017-05-23T07:17:33+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا // خانه http://nasser91.mihanblog.com/post/1212 <div><b><font size="3" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#993399"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#993399">خانه می تواند بزرگ باشد کوچک باشد خانه می تواند زیر زمین باشد یا بالای یک برج خانه می تواند کنار دریا باشد یا کنار یک بازار چه.اما تکلیف خانه مشخص است.خانه خانه است. خانه ای که همین جاست.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993399">خانه ای پهناور به زیبایی آب های نیلگون خلیج فارس و به طراوت جنگل های سرسبز گیلان و مازندران.خانه ای پر از جهان آراها چمران ها و باقری ها پر از سعدی ها حافظ ها و پر از افتخار آفرینانی همچون دکتر آذر اندامی و پروفسور سمیعی.آری خانه ی من ایران است...</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993399">نمی فهمم که چطور افرادی به خاطر پول و غیره به وطن خود خیانت می کنند.نمی دانم آیاآن ها از وطن خود نفرت دارند؟نمی دانم آیا وطن خودرا که سال ها در آن زندگی کردند به مقداری پول می فروشند؟نمی دانم اما می دانم که آن ها به وطن خود خیانت کرده اند.و خیلی دوست دارم بدانم که وجدانشان راحتشان می گذارد؟</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993399">در طرف دیگر کسانی را می بینم که در راه خدا و برای دفاع از میهن خودجنگیدند و شهید شدند.نمی دانم چه رنج ها کشیده اند چقدر سختی تحمل کرده اند؟چند سال دوری کشیده اند اما می دانم که آن ها هم اکنون خشنودند و هنوز وطن خود ایران را دوست دارند.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#993399">خوش حالم که حالا می دانم کدام یک آسوده است و به سعادت همیشگی رسیده و در بهشت جاودان خداوند جای دارد.</font></b></div>