ترنم دراین وبلاگ سعی شده تا مطالب علمی و آموزشی و نمونه سوالات امتحانی، و مطالب خواندنی دیگر گنجانده شود که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد . nassersalmas@yahoo.com http://nasser91.mihanblog.com 2018-06-23T08:21:24+01:00 text/html 2017-10-15T07:21:29+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور ادرس تلگرام و وبلاگ / با ما باشید http://nasser91.mihanblog.com/post/1254 <p class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">nasser91.mihanblog.com</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><br></span></b></font></p> <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%"><font color="#cc0000">https://t.me/rangin_kaman_adab_farsi</font><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-15T07:14:54+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور لغات ستایش - هفتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1252 <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">سر اغاز : اول هر چیزی / شروع </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">نامه :دراینجا به معنی کتاب است </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">دانایی : خردمندی - اگاهی</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">کوته :مخفف کوتاه </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">بینایی : &nbsp;توانایی درک حقیقت </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp; - </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">بصیرت</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> - </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">چشم</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">مونس: همدم </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">یار </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">دست اویز: آنچه از ان کمک می گیرند </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">دراز دستی: از حد گذشتن</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> –</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> زور گویی و ستمگری </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">استوار : محکم - پا بر جا </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">روان : جان - &nbsp;روح </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">نانوشته : نوشته نشده </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">پریشان : اشفته - &nbsp;نگران</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">کار گشا:&nbsp; برطرف کننده مشکل </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">–</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> حل کننده مشکل </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">عنایت :بخشش- لطف -توجه - احسان</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">هست کن: بوجود اورنده </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;- </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(0, 112, 192);">خلق کننده – افریننده </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:32.15pt;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">ظلمت : تاریکی</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">- </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(0, 112, 192);">نادانی</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:32.15pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; color: red;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">اساس: پایه - بنیان </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-10-15T07:12:54+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور تاریخ ادبیات - هفتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1251 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: red;">تاریخ ادبیات<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">1- نظامی گنجوی( قرن 6 )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#7030A0">شاعر نامدار ایرانی معروف به نظامی در شهر گنجه از شهرهای امروزی کشور اذربایجان به دنیا امد . <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">اثار <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:red">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">مخزن الاسرار</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:red">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">خسرو و شیرین</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:red">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">لیلی و مجنون</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:red">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">هفت پیکر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:red">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">اسکندر نامه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:46.35pt; mso-add-space:auto"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060">این اثار به پنج گنج نظامی نیز مشهورند .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red">2- خواجه عبدالله انصاری ( قرن 5 )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">معروف به پیر هرات ، در هرات به دنیا امد و به عربی و فارسی شعر می سرود. برای قرآن تفسیر زیبایی&nbsp; نوشته است که نویسندگان و شاعران دیگری از نوشته ی او استفاده کرده اند .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">اثار زیادی به فارسی و عربی دارد که از مهم ترین انها<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">&nbsp;می توان به </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060">مناجات نامه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red">و </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#002060">الهی نامه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:red">اشاره کرد .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:red"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> text/html 2017-10-15T07:08:48+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور ستایش هشتم -8 http://nasser91.mihanblog.com/post/1249 <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> - خداوند به انسان توانایی سخن گفتن داد تا با زبانش بادیگران ارتباط برقرار کند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">بیت 1 تا 4 سوره ی الرّحمان اشاره دارد<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">الرّحمان علّم القرآن خلق الانسان علّمه البیان / بیت سه جمله است<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 2</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> - به ترتیب صفات خداوند را بیان کرده است<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">رحمان، معین، کریم :بخشنده ، بزرگوار ، جوانمرد،غفور، توّاب: بسیار توبه پذیرنده<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 3</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#333333">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333"> پرستار : در اینجا به معنی به جا آورنده و انجام دهنده است / پرستار :پرستنده ، مطیع<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">همه ی موجودات عالم فرمان خداوند را به جا می آورند<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 4</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> - اقبال و خوشبختی / تشبیه خوشبختی به تاج پادشاهی<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">مرا عات نظیر در کلمات : تاج ، سر / تخت ، تاج<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">اراده ی خداوند است که یکی را خوشبخت می کند و دیگری را از اوج قدرت و توانایی به زیر می کشد. اشاره به آیه ی 25 سوره ی آل عمران : تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء ( پادشاهی را به هر که خواهی می بخشی و پادشاهی را از هر که خواهی می گیری)<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">در مصرا ع اوّل یکی مضاف الیه است ( بر سر یکی )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#333333">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> و در مصراع دوم مفعول<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 5</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> - اشاره به داستان حضرت ابراهیم و نجات او از</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#333333">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> آتش نمرود ( آیه 68 سوره انبیا )<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">اشاره به داستان حضرت موسی و گذشتن از آب نیل و داستان غرق شدن فرعونیان که مستقیماٌ وارد جهنّم شدند<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">بر آتش بردن کنایه از به جهنم رساندن است<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">آب و آتش تضاد است<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 6</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> - بزرگی زسر نهادن کنایه از فروتنی و تواضع کردن است<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">تکرار زیبا در کلمه بزرگ و در معانی مختلف<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">بزرگان به درگاه بزرگی و جلال خداوند غرور و تکبّر را از سر بیرون کرده اند و در برابرش سر تعظیم را فرود آورده اند<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">بر در گاه لطف و .....<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">در نثر قدیم گاهی متمم در بین دو حرف اضافه قرار می گرفت که حرف اضافه ی دوم معنی به جمله می افزاید / به دریا در منافع بی شمار است : در دریا ......<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 7</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#333333">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333"> متّفق : هم صدا /کنه : ذات وجودی، اصل و حقیقت<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">همه ی دنیا و موجودات آن بر خداوندی خداوند معترف</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#333333">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> و هم صدا و هم عقیده هستند کسی نیست که بتواند ماهیت ذات خداوندی را دریابد / فرو ماندن : کنایه از ناتوان شدن<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 8</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#333333">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333"> جلال : شکوه و بزرگی/ صفات جلالیه خداوند که بر قدر ت و توانایی و قهر وغضب خداوند تکیه دارد<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">جمال : زیبایی، صفات جمالیه خداوند که بر لطف و مهربانی خداوند تکیه دارد<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">انسان قادر نیست صفا ت جمال و جلال خداوند را</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#333333">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> درک کند و به شناخت واقعی خداوند دست یابد<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 9</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#333333">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333"> آیینه ی دل : تشبیه دل به آینه (اضافه تشبیهی)<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">اگر به دلت خوب بنگری به تدریج درونت را صفا خواهی داد و خداوند را در دلت خواهی یافت<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:red">بیت 10</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> - مُحال : ناممکن / مَحال : جمع محل ، مکان ها / مِحال : حیله ها و فریب ها<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">سعدی ، اگر می خواهی راه خدا شناسی و عرفان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#333333">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> را بیاموزی غیر ممکن است که بجز پیروی از رفتار حضرت محمد(ص) این راه را طی کنی<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">&nbsp;</span></b></p> <p align="center" dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:20.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2017-10-15T07:02:16+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور درس اول: پیش از این ها - هشتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1247 <div><b><font color="#cc0000">1- در گذشته فکر می کردم که خداون خانه اس در ایمان و میان ابرها است.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">2-مثل قصر پادشاه های افسانه ای و داستانی خشتی از آن از الماس درست شده وخشتی از طلا ساخته شده.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">3-ستون و پایه برج هایش از عاج و بلور ساخته شده بر تختی نشسته است با غرور بسیار.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">4-ماه یکی از درخشندگی تاج او و هر ستاره پولکی از تاجی بود که داشت.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">5- رعد و برق هایی که در شب است از خنده ی اوست و سیل و طوفان به خاطر نعره ی توفنده اوبود.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">6-هیچ انسان و جانوری نمیداند اوکجاست و هیچ کس را در حضورش راه نمی دادند.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">7-آن خدا بر هیچ چیز رحم نمی کرد و خشمگین و عصبانی بود.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">8- وجود داشت اما در بین ما نبود نه مهربان بود و نه ساده و زیبا.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">9-دوستی برای او بی معنا بودو مهربانی برای او بیگانه بود</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">10-هرچه از کسی در مورد کار او و زمین و آسمان می پرسیدم</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">11- زود می گفتند که پرس و جو از کار او نادرست است و این قسمت و حکمت است.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">12- قصد من از خواندن نماز ودعا تنها در امان ماندن از خشم او بود.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">13- در گذشته از خدا تصویری خوب و درست نداشتم و ناراحت بودم</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">14-تا که شبی همراه پدر برای سفری رفتیم.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">15 – در روستایی که بر سر راه ما بود خانه ای دیدم که به نظرم آشنا و خوب بود.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">16-از پدرم پرسیدم: اینجا چه جایی است گفت اینجا خانه ی خوب و پاک خدا است.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">17-گفت :می توان اینجا خلوت کرد و نمازی ساده خواند.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">18- وضو گرفت با خود و دل خود گفت وگویی کرد</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">19-گفتم: پس آن خدای خشمگین و ناراحت و خانه اش در زمین است؟</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">20-گفت: بله خانه ی او ساده و پاک با فرش های گلیمی است.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">21-او ساده ومهربان و بی هیچ کینه ای است مانند نوری در ایینه است.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">22- عادت او دشمنی و ناراحتی و خشم نیست نام او نور است و نشانه اش روشنایی برای ما .</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">23- تازه درک کردم که این خدا خدایم است همین خدای دوست ومهربان با ما است.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">24-دوستی حتی از خودم به خودم واز رگ گردن نیز به من نزدیک تر است.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">25-می توان سپس با همین خدا دوستی ساده و پاک و آشنا باشم</font></b></div> text/html 2017-10-15T06:58:52+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور ستایش نهم http://nasser91.mihanblog.com/post/1246 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><b><font color="#cc0000">بیت 1:&nbsp;به نام خدایی که دو گوهر گرانبهای عقل و جان را آفرید که فکر و اندیشه نمیتواند شناختی بیشتر از این از خداوند داشته باشد و بهتر از این او را توصیف کند.</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;"><b><font color="#cc0000"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بیت 2:&nbsp;خداوندی که همه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;نام ها وهمه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مکان ها متعلق به اوست. خداوندی که رزق و روزی تمام موجودات را می رساند و آنها را به سمت کمال راهنمایی میکند.</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;"><b><font color="#cc0000"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بیت 3:&nbsp;خداوندی که سیار</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ۀ</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;زهل و آسمان چرخان را آفرید و به ماه و زهره و خورشید روشنایی بخشید.</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><b><font color="#cc0000">بیت 4:&nbsp;با دوچشم سر نمی توانی خدا را ببینی؛ بیهوده چشم هایت را آزار نده.</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><b><font color="#cc0000">بیت 5:&nbsp;همچنین فکر واندیشه نمیتواند به ذات خدا پی ببرد، زیرا خداوند از هر نام و از هر جایگاه و مکانی برتر و بالاتر است.</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><b><font color="#cc0000">بیت 6:&nbsp;هیچ کس نمیتواند آن طور که شایسته هست، خداوند را ستایش کند.فقط باید برای بندگی او آماده بود و اظهار بندگی کرد.</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 16.5px;"><b><font color="#cc0000"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بیت 7:&nbsp;هرکس دانا باشد توانایی انجام هرکاری راهم دارد. انسان پیر به واسط</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ۀ</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;دانش است که احساس نشاط و سر زندگی&nbsp;&nbsp;و جوانی می کند.</span></font></b></p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><b><font color="#cc0000"><br><br></font></b><br></span> text/html 2017-10-15T06:52:34+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور زنگ آفرینش - هفتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1243 <div><div><b><font size="3" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشاء شروع شود.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع آرزوی شما در آینده است.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">شبنم بلند شد و گفت من میخواهم آفتاب شوم(صنعت تشخیص)&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">ذره ذره با آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">دانه آرام آرام برروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز وسبز رنگ خواهم ماند.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به زار و نیاز کردن می کنم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها آزاد شوم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3" color="#3333ff">ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است</font></b></div></div> text/html 2017-10-15T06:51:23+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور معنی ستایش هفتم - قسمت نثر http://nasser91.mihanblog.com/post/1242 <div><b><font size="2" color="#ff0000">الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم، دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا، در چاه نیفتیم، دست گیر که دست آویز نداریم، توفیق ده تا، در، دین استوار شویم، نگاه دار تا، پریشان نشویم.</font></b></div><div><b><font size="2" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#ff0000">معنی: خداوندا شهامتی و شجاعتی به ما ببخش که در انجام دستورات تو فداکاری کنیم. روح و جانی عطا کن که برای آخرت خود عمل خیری انجام دهیم.دانش و آگاهی به ما بده که گمراه نشویم.بینش و شناختی به ما ببخش که در چاه جهل و گمراهی نیفتیم.ما را یاری کن زیرا هیچ یاوری جز تو نداریم. کمک کن تا در راه دین پایدار شویم .حافظ ما باش تا آشفته و سرگردان نشویم.</font></b></div> text/html 2017-10-15T06:49:40+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور درس ستایش – فارسی هفتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1241 <div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">ای نام تو، بهترین سرآغاز</font></b></div><div><b><font size="2">ای خدا نام تو بهترین نام برای آغاز هر کاری است</font></b></div><div><b><font size="2">بی نام تو، نامه کی کنم باز؟</font></b></div><div><b><font size="2">بدون ذکر نام تو چگونه می توانم کتابم را شروع کنم؟</font></b></div><div><b><font size="2">ای یاد تو، مونس روانم</font></b></div><div><b><font size="2">ای خداوند نام و یاد تو همدم روح و جان من است</font></b></div><div><b><font size="2">جز نام تو، نیست بر زبانم</font></b></div><div><b><font size="2">نام تو همیشه بر زبانم جاری است</font></b></div><div><b><font size="2">ای کارگشای هرچه هستند</font></b></div><div><b><font size="2">ای خداوندی که حلّال و بر طرف کننده ی مشکلات هستی</font></b></div><div><b><font size="2">نام تو، کلید هرچه بستند</font></b></div><div><b><font size="2">نام تو مانند کلیدی است که درهای بسته را باز می کند</font></b></div><div><b><font size="2">ای هست کُنِ اساس هستی</font></b></div><div><b><font size="2">ای خداوندی که پایه و اساس جهان را به وجود آورده ای</font></b></div><div><b><font size="2">کوته ز درت، دراز دستی</font></b></div><div><b><font size="2">هرگونه ستم و تجاوزی به درگاه با شکست مواجه است</font></b></div><div><b><font size="2">هم قصّهٔ نانموده، دانی</font></b></div><div><b><font size="2">خدایا تو از داستان ها و سرنوشت هایی که آشکار نشده است با خبر هستی</font></b></div><div><b><font size="2">هم نامهٔ نانوشته، خوانی</font></b></div><div><b><font size="2">و کتاب ها و نامه هایی که نوشته نشده است را می خوانی</font></b></div><div><b><font size="2">هم تو، به عنایت الهی</font></b></div><div><b><font size="2">ای خداوند با لطف و توجه خداوندی ات</font></b></div><div><b><font size="2">آنجا، قَدَمَم رسان که خواهی</font></b></div><div><b><font size="2">من را به راهی که خودت سزاوار و شایسته می دانی هدایت کن</font></b></div><div><b><font size="2">از ظلمتِ خود، رهایی ام ده</font></b></div><div><b><font size="2">مرا از تاریکی خواهش های نفسانی ام رها کن</font></b></div><div><b><font size="2">با نورِ خود آشنایی ام ده</font></b></div><div><b><font size="2">و با نور معرفت خودت آشنایم کن</font></b></div> text/html 2017-05-25T15:09:06+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور فارسی را پاس بداریم http://nasser91.mihanblog.com/post/1240 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">پروفسور فرانسوی "هانری ماسه" در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">من عمرم را وقف ادبیات فارسی ایرانی کردم و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ای ندارم جز اینکه به مقایسه بپردازم ،كه بگویم که ادبیات فارسی بر چهار ستون اصلی استوار است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">فردوسی// سعدی//</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red">حافظ// مولانا</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">فردوسی، هم سنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">سعدی، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد ما می آورد و دانا تر از او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">حافظ با گوته آلمانى قابل قیاس است، که او خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده، می شمارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-.25in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><b><font size="3"><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:red">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">اما مولانا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">در جهان هیچ چهره ای را نیافتم که بتوانم مولانا را به او تشبیه کنم او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">او فقط شاعر نیست، بلکه بیشتر جامعه شناس است و بویژه روانشناسی کامل که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">قدر او را بدانید و بوسیله ی او خود را و خدا را بشناسید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">و من اگر تا پایان عمرم دیگر حرفی نزنم ، همین چند جمله برایم کافی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">چقدر این شعر زیباست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">باران که شدى مپرس این خانه ى کیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">باران که شدى، پیاله ها را نشمار</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">باران! تو که از پیش خدا مى آیی</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">بر درگه او چونکه بیفتند به خاک</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">با سوره ى دل، اگر خدارا خواندى</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">این بى خردان، خویش خدا مى دانند</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">اینجا سند و قصه و افسانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">از قدرت حق، هرچه گرفتند به کار</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red">گر درک کنى خودت خدا را بینى</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">درکش نکنى، کعبه و بتخانه یکیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font></b><span dir="LTR" style="color: red;"><b><font size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...!</font><o:p></o:p></b></span></p> text/html 2017-05-24T12:44:50+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور نهم // موضوع انشا دیماه 94 http://nasser91.mihanblog.com/post/1238 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495708975.png " alt=""></div> text/html 2017-05-24T12:41:43+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا هشتم // خرداد 95 http://nasser91.mihanblog.com/post/1237 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495680103.png " alt=""></div> text/html 2017-05-24T12:34:57+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور موضوعات مهم انشا و نگارش هشتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1236 <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -0.25in;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">کلاغ خواست راه رفتن کبک را .............. ( ضرب المثل )</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">آهنگ سرود ملی</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">مقایسه برخاستن از خواب در صبح روستا و شهر</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">زبان سرخ ، سر سبز می دهد بر باد ( ضرب المثل )</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">قطره باران از ابری چکید ........ به شیوه &nbsp;( شخصیت بخشی )</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">اگر معلم نگارش بودید .........</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.25in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0">متنی از یک نگاه ( ناشر </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#0070C0">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"> خواننده </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#0070C0">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;color:#0070C0"> کتاب فروش</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:#0070C0"> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;2 Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">) در مورد <u>کتاب</u> بنویسید .</span></font><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#0070C0"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-05-24T12:33:39+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور موضوع انشا // هفتم http://nasser91.mihanblog.com/post/1235 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495689105.png " alt=""></div> text/html 2017-05-24T11:56:49+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا // تفاوت زندگی شهری و روستایی http://nasser91.mihanblog.com/post/1232 <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند.یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری,همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان به آن رسید.زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد.شاید بسیاری از شهرنشینان در همه ی زندگی خود آرامش یک شب یک مرد روستایی را نداشته باشند.پس از خیزش خورشید به پشت کوه ها و آمدن شب تیره در روستا,.شنیدن آوای سگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم,آنچنان آرامشی به روستا نشینان می دهد که همواره آنان را همراه است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">روستا نشینان همواره یار و یاور یکدیگرند و اگر دردی برای یکی از همسایگان پیش آید , دیگران او را درمانند. اما در زندگی شهری امروزی بسیاری از همسایگان حتا نام یکدیگر را نمی دانند چه برسد بخواهند یاور هم باشند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در روستا زن و مرد همچون خواهر و برادر هم اند و هیچ کس نگاهی آلوده به دیگران نمی کند . چرا که روستا نشینی به آنان جوانمردی می آموزد . بسیار کم پیش می آید که دختران روستایی دست به کاری بزنند که هم دامان خویش را بیالایند و هم آبروی خانواده ی خود را بریزند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">وارونه ی آنچه در شهرها می گذرد , در روستا زن و مرد در بیشتر کارها با یکدیگر همکاری می کنند و نمیگذارند بار زندگی بر دوش دیگری سنگینی کند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در زندگی روستایی خورش ها (غذاها) مزه ی دیگری می دهند و آدمی را به بیشتر خوردن وا می دارند . خوردن یک فنجان چای در روستا با شهر زمین تا آسمان فرق می کند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ! &nbsp;<br> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">گویند یکی از جذاب ترین صحنه ها که آدمی باید ببیند آمدن و رفتن خورشید است که تنها در روستا می توان نشست و با خیالی آسوده به آن نگاه کرد . اما در شهر ها صبح ها که از خواب بیدار می شویم چشممان به ساختمان های بلند بالایی می افتد که در روبرویمان ایستاده اند و حتی از تابیدن آفتاب به چهره ی خواب آلودمان هم جلوگیری می کنند . پسین ها هم که اصلا&nbsp; متوجه نمی شویم کی خورشید غروب کرده است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">روستا نشینان ساده دل و راستگویند و برای بدست آوردن روزی خود دست به فریب دیگران و دروغ گفتن نمی زنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">شاید این سخن پیش آید که در روستا ابزارهای پیشرفته و امکانات کم است . در عوض از دلهره و هیاهو و دود و دم خبری نیست . به عنوان یک شهرنشین که زندگی روستایی را بیشتر دوست دارم به روستا نشینان میهنم پیشنهاد می کنم هرگز آرامشی که در روستاها در کنار آنان است را با دلهره و اعصاب خوردی و شتاب کاری و سر و صدای شهری عوض نکنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(85, 85, 85); background-color: rgb(250, 250, 250);"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR" style="color:red"><o:p><font size="2">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> text/html 2017-05-24T11:46:05+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور نیمتاج سلماسی http://nasser91.mihanblog.com/post/1231 <div><b><font color="#cc0000"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000">نیمتاج سلماسی، در زمره بانوان بی باک و میهن دوست و از شاعران نامور کشور در قرن چهاردهم می باشد. وی نوه حاج وزیر سلماسی، دختر یوسف لکستانی و نرگس و به دیگر سخن فرزند مسعود دیوان سلماسی و عروس تاجرباشی خویی بود. هر چند در مورد اصل و نسب اش اختلاف رأی وجود دارد، ولی همه او را از لکستان، یکی از آبادی های سلماس دانسته اند. سلماس یکی از شهرهای باستانی و پرآشوب ایران است که در طول تاریخ، نام های گوناگونی داشته و در اواخر عصر قاجاریه، ناحیه ای ناامن بوده و بارها به وسیله ترک ها، روس ها و یاغیان کُرد مورد هجوم قرار گرفته است. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">تحصیلات شاعر یاد شده تا کلاس یازدهم دبیرستان بوده و به زبان های انگلیسی و عربی هم آشنایی داشت. او در درگیری هایی که به سال 1298 شمسی در سلماس رخ داد و موجب قتل عام مردم بی گناه، ویرانی خانه ها و غارت اموال آنان گردید، همچنان در این شهر می زیست و بعد از مهاجرت از سلماس در تهران زندگی کرد.</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">او سه فرزند به نام های بدرالزمان، غلامحسین و مهستی داشت. این بانو، طبع موزونی داشته و در اشعارش مضامین لطیفی آورده است. دینشاه ایرانی در «سخنوران دوران پهلوی» در باره شعر «کاوه» سروده نیمتاج می نویسد: «هنگام کشتار و چپاول اموال عمومی ارومیه، در یورش ترک ها به سلماس و رشت یعنی در طول جنگ جهانی اول که پدر و خویشاوندان نیمتاج به قتل رسیدند، سروده شده است.» شعر وی آکنده از آرمان های اجتماعی و امید به نظم و آرامش در وطن شکوهمندش بوده و وی شاعری مترقی و آزاده بوده است. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">قطعه «کاوه» فوق العاده مؤثر و مهیج است. او در سرودن این اثر، مردم را به مبارزه علیه اخلالگران و آشوب طلبان ترغیب کرد. اشعار این بانوی شاعر، مردم را به گونه ای هیجان زده نمود که قابل تصور نبود و کار به جایی رسید که آنان جان بر کف نهاده و ریشه فساد و تباهی را کندند. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">این شعر در رشت، زمانی که بلشویک ها به خاک ایران تجاوز کرده و شهر را به یغما بردند و پیش از سلطنت رضاخان سروده شد. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">به نوشته مرحوم آغابزرگ تهرانی، مؤلف «الذریعه الی تصانیف الشیعه» او دارای دیوان شعری است حاوی اشعار وطنی و اجتماعی. مسائل انتقادی و مضامین سیاسی را به قلمرو شعر راه داد و شعر را فضایی آزاد برای عرضه اندیشه های اجتماعی خویش دید. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">دو غزل قوی اجتماعی ـ سیاسی که از نیمتاج سلماسی به جا مانده و جنبه انتقادی دارد، دربرگیرنده مضمون انعکاسی وقایع سیاسی ـ اجتماعی دوره شاعر است و در آنها مشکلات موجود به مردان و دولتمردان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یادآوری شده و این مضمون نادر با صراحت یگانه ای توسط زنی شاعر در قالب غزلی موفق ریخته شده و شاید یکی از عوامل ماندگاری این دو غزل، قوی بودن آنهاست. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">ذهنیت سیاسی و آگاهی اجتماعی شاعر در آفرینش این اشعار گام به گام، همراه با حسی مادرانه و دلسوزانه راهکارها را گفته و یا با زبانی ساده و روان، بی مسؤولیتی مردان و شکوه های متعهدانه زنانه را سروده و در پایان هشداری لرزاننده داده است که انسان میهن دوست ایرانی را تکان داده و وی را به حرکت وا دارد. این شعر نخستین غزل سیاسی معاصر به زبان یک زن شاعر است که به حیطه مردانه وارد شد و حتی به حریم غیرت مردانه تعرض کرد. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">درونمایه های وطن پرستی، آزادیخواهی و عنایت به مشکلات از ویژگی های مهم شعر دوره مشروطه و پس از آن است که این هر سه شاخصه در اشعار نیمتاج سلماسی دیده می شود. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div> text/html 2017-05-23T12:51:20+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا //فیل و فنجان http://nasser91.mihanblog.com/post/1229 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.folder98.ir/1396/01/1495580100.png " alt=""></div> text/html 2017-05-23T12:29:03+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا // هدف زندگی http://nasser91.mihanblog.com/post/1226 <div><font size="3" color="#cc0000"><b>مهم ترین و اصلی ترین هدف من در زندگی تقرب به خداوند متعال و کسب رضایت اوست زیرا می توانم به این وسیله به هدف های دیگر هم برسم . امام حسین ع هم در این مورد می فرمایند :</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>هر که خشنودی خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم، خداوند او را از مردم بی نیاز می کند و هر که رضایت مردم را با ناخوشنودی خدا طلب کند خداوند او را به مردم وا می گذارد.</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>« هدف زندگی» بیانگر این نکته است که « انسان به کدامین سو باید حرکت کند تا کجا پیش رود در نهایت چه بشود » چه سرنوشتی فراروی او هست و سعادت او در چیست ؟</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>هر انسانی برای زندگی خود اهدافی دارد. هدف داشتن، مانند اعتماد به نفس، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است و اگر انسان از وجود اهداف زندگی خود آگاه باشد، یا نباشد، به ارزش واقعی آنها خدشه ای وارد نمی شود. درست مانند واقعیت های جهان هستی؛ آگاهی و یا عدم آگاهی ما، باعث هیچگونه تغییری در آنها نمی شود. اگر در مورد اهداف زندگی خود شک و تردید دارید، اصلا ناراحت نباشید. افراد زیادی هستند که حتی، هدف داشتن را به تمسخر می گیرند! مانند بسیاری از جوانان و شاید خود شما در دوران جوانی! بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه ریزی، مشغول گذران عمر هستند. این امری طبیعی است که انسان روز به روز زندگی خود را سپری کند. یک روز، پر از تنش و عصبانیت و روز دیگر آرام و بدون خشونت، مانند اقیانوسی که در یک گوشه آن طوفان و در گوشه ای دیگر آرام و آفتابی است. بهر حال، زندگی از بدو تولد تا سنین بلوغ و بزرگسالی و پایان باشکوه آن، بصورت شناور ادامه دارد. آیا این واقعا همان چیزی نیست که همه خواهان آن هستیم؟ یک زندگی بدون تشویش و نگرانی؟ بدون شک این یک زندگی دلخواه است، ولی انسان می تواند بیشتر بخواهد و برای خواست و دریافت بیشتر، به هدف نیازمند است.</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>هدف در لغت، به معنای (نشانه) &nbsp;است، اما در اصطلاح چیزی است که شخص قبل از عمل، آن را در نظر می گیرد و نیروی خویش و وسایل لازم را برای وصول به آن به کار می برد و غرضش دست یابی و رسیدن به آن است.</b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><b>شناخت و انتخاب هدف، یکی از اساسی ترین موضوعات زندگی انسان است. اگر انسان هیچ شناختی از هدف خود در زندگی نداشته باشد، آن را پوچ و بی معنا خواهد یافت. همه فعالیت های آگاهانه و نا آگاهانه انسان زمانی مفهوم خواهد داشت که هدف نهایی اش در زندگی روشن باشد.</b></font></div> text/html 2017-05-23T12:26:30+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا در مورد ادم فضایی http://nasser91.mihanblog.com/post/1225 <div><b><font color="#009900" size="3"><br></font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">چند تا آدم فضایی حوصله شان سر رفته بود. دوست داشتند بیایند و با آدم های زمینی دوست بشوند. آدم فضایی ها اخلاق آدم ها را نمی شناختند. آنها به زمین نزدیک شدند و وسط میدان شهر فرود آمدند.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدمها از دیدن سفینه ی فضایی و آدمهای عجیب و غریبش خیلی ترسیدند. همه جیغ می زدند و فرار می کردند. ماشینها با سرعت ویراژ می دادند و سعی می کردند از هم جلو بزنند تا زود تر فرار کنند. آدم فضایی ها هر چه سعی کردند با آنها حرف بزنند، نشد.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدم فضایی ها فکر کردن شاید اینها همهشان دیوانه اند. گفتند بهتر است برویم یک جای دیگر از زمین، شاید مردم آنجا حالشان خوب باشد. آنها دوباره سوار سفینه شان شدند و راه افتادند این بار اتفاقا وسط یک ارتش که همگی تفنگ داشتند فرود آمدند. ولی تا می خواستند از سفینه پیاده شوند آدمهای زمینی شروع کردند به شلیک کردن. آدم فضایی ها ترسیدند و دوباره سوار سفینه شان شدند.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آنها تصمیم گرفتند به سیاره خودشان برگردند چون حال مردم زمین خوب نبود.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">فضایی ها سفینه شان را روشن کردند و راه افتادند . آنها به مردم زمین نگاه می کردند و برایشان دست تکان می دادند و می رفتند اما هیچیک از مردم زمین به آسمان نگاه نمی کرد.دل آدم فضایی ها گرفت. تا اینکه یکدفعه دیدند از داخل یک خانه ی قشنگ چند تا آدم که البته کوچک بودند، برای آنها دست تکان می دهند و هورا می کشند.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدم فضایی ها انقدر ذوق کردن که تصمیم گرفتند یک بار دیگر روی زمین فرود بیایند. آنها با دقت به سمت همان خانه ی قشنگ رفتند. آنجا یک مهد کودک بود. سفینه فضایی روی دیوار مهد کودک نشست. آدم فضایی ها اول یواشکی به بچه ها نگاه کردند . بچه ها نه ترسو بودند، نه عصبانی! خیلی هم خوشحال بودند و می خندیدند. مثل اینکه هر کسی می توانست با بچه ها دوست بشود.</font></b></div><div><b><font color="#009900" size="3">آدم فضایی ها از سفینه &nbsp;بیرون آمدند . یک ساعت با بچه ها بازی کردند. انقدر بچه ها مهربان بودند که آدم فضایی ها اصلا دلشان نمی خواست دیگر به سیاره خودشان برگردند. اما یکدفعه در باز شد و مربی مهد وارد شد و شروع کرد به جیغ زدن. آدم فضایی ها خیلی سریع سوار سفینه شان شدند و جیم شدند. آنها یک عالمه عکس بچه های زمینی را برای دوستان فضایی شان به عنوان سوغاتی بردند.</font></b></div> text/html 2017-05-23T12:25:36+01:00 nasser91.mihanblog.com ناصر آقاپور انشا در مورد گذر رودخانه http://nasser91.mihanblog.com/post/1224 <div><br></div><div><b><font size="3" color="#990000">در کنار یک کوهستان زیبا رودخانه ای وجود داشت که بسیار تنها بود.او هیچ دوستی نداشت. رودخانه یادش نمی آمد که چرا به کسی یا چیزی اجازه نمی دهد تا داخلش شنا کنند. او تنها زندگی می کرد و اجازه نمی داد ماهی ها، گیاهان و حیوانات از آبش استفاده کنند.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">به خاطر همین او همیشه ناراحت و تنها بود. یک روز، یک دختر کوچولو به طرف رودخانه آمد. او کاسه ی کوچکی به دست داشت که یک ماهی کوچولوی طلایی در آن شنا می کرد. دختر کوچولو می خواست با پدر و مادرش از این روستا به شهر برود و نمی توانست با خود ماهی کوچولو را ببرد. بنابراین تصمیم گرفت، ماهی کوچولو را آزاد کند. دختر کوچولو ماهی کوچکش را در آب انداخت و با او خداحافظی کرد و رفت.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">ماهی در رودخانه بسیار تنها بود، چون هیچ حیوانی در رودخانه زندگی نمی کرد. ماهی کوچولو سعی کرد با رودخانه صحبت کند اما رودخانه به او محل نمی گذاشت و به او می گفت:”از من دور شو.”</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">ماهی کوچولو یک موجود بسیار شاد و خوشحال بود و به این آسانی ها تسلیم نمی شد. او دوباره سعی کرد و سعی کرد، به این سمت و آن سمت شنا کرد و از آب به بیرون پرید.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">بالاخره رودخانه از کارهای ماهی کوچولو خنده و قلقلکش گرفت.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">کمی بعد، رودخانه که بسیار خوشحال شده بود، با ماهی کوچولو صحبت کرد. آن ها دوستان خوبی برای هم شدند.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">رودخانه تمام شب را فکر می کرد که داشتن دوست چقدر خوب است و چقدر او را از تنهایی بیرون می آورد. او از خودش پرسید که چرا او هرگز دوستی نداشته، ولی چیزی یادش نیامد.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">صبح روز بعد، ماهی کوجولو با آب بازی رودخانه را بیدار کرد و همان روز رودخانه یادش آمد چرا او هیچ دوستی ندارد.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">رودخانه به یاد آورد که او بسیار قلقلکی بوده و نمی توانست اجازه بدهد کسی به او نزدیک شود.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">اما حالا دوست داشت که ماهی در کنار او زندگی کند، چون ماهی کوچولو بسیار شاد بود و او را از تنهایی در می آورد.</font></b></div><div><b><font size="3" color="#990000">حالا دیگر رودخانه می خواست کمی قلقلکی بودنش را تحمل کند، اما شاد باشد.</font></b></div>