تبلیغات
ترنم - مطالب آذر 1393
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 22:06 | نویسنده : ناصر آقاپور

1-نهاد ، مفعول، متمم و فعل را در جمله ها و بیت زیر مشخص کنید. (2)

الف) ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

ب) کوه نورد همیشه ابزار لازم برای کوهنوردی را همراه خود می برد.

ج) چون این دو شوند از خرسند              خرسند شود ز تو خداوند

2-واژه های زیر را جمع کنید. (5/1)

الف)ادب ..........      ب) ارمغان..........     ج)دونده .........

3- کدامیک از واژه های زیر جمع  و کدامیک مفرد است. (5/1)

سالیان ........   خیابان ..........فرزندان........... تیردان......... دوان......... دیدگان..........

4-قافیه ها را در بیت های  زیرمشخص کنید. (1)

                         چون  با  ادب  و  تمیز باشی                     پیش  همه  کس  عزیز  باشی

چه روزهاکه یک به یک غروب شد نیامدی          چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی

5-لغات زیر را معنی کنید. (2)  ارشاد (...........) قدر(.............) معترف(..............)

سعادت(..........) چابکی(.........)  تأمل(..........) محتوا(........) فروتنی(.............)

6-بیت  و عبارات زیر را به نثر ساده درآورید.(5/2)

الف) زنهار مگو سخن به جز راست         هرچند تو را در آن ضرر هاست

ب) بهلول گفت: تو دعوی دانایی می کردی ، اکنون که به نادانی خود معترف شدی ، تو را می آموزم

ج)به قدر فهم مستمعا ن می گویم

7-ادبیات اندرزی یا تعلیمی را تعریف کرده و دو کتاب به عنوان نمونه ذکر کنید.(5/1)

8- واج آرایی یا نغمه ی حروف چیست.(1)تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 22:03 | نویسنده : ناصر آقاپور

رحمت الهی به سوی زمین وزمینی ها سرازیر می شود ،جوی ها ونهرها پر آب می گردد ،زمین سیراب می شود و درختان وگیاهان طراوتی دوباره می یابند ،غبار ها وآلودگی ها زدوده شده وهوا تمیز می شود،عطر باران همه جا را فرا گرفته وطبیعت جلوه ای زیبا پیدا می کند .

وقتی صدای باران می آید،دلهای آدمیان به ویژه مومنین خدا روشن وشاد می گردد گویی قطرات باران غبار درون را نیز از وجود آنان شست وشو داه وجان خسته شان را حیاتی دوباره می بخشد.

صدای نم باران ترنم دلنشینی است در گوش جان آدمیان که درهای عظیم رحمت الهی به رویتان گشوده شده وعشق با بندگان خویش آغاز گردیده است .پس بخوانید او را تا استجابت کند شما را.

صدای باران که می آید دل ها به خدا نزدیک تر می شود واحساسی زلال آدمی را به سویش فرا می خواند انگار که دستان پر مهر او این بار می خواهد با قطرات باران نوازش گر  سر و روی بندگان خویش باشد.آن گونه که مادری مهربان عاشقانه کودک دلبند خود را نوازش می کند .

باران نه تنها رحمت ،که مایه تطهیر است ؛ نشانه  است ، نشانه ای محکم برای آنانی که می خواهند قلب ها  را جلا دهند ودل ها را از هر چه سیاهی ،پاک کنند تا در سایه ی این پاکی بتوانند پاک بخورند پاک بیاشامند، پاک ببینند،پاک بشنوند،پاک بیندیشند وپاک زندگی کنند تا رستگار شوند.تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 21:18 | نویسنده : ناصر آقاپور

نوالدین عبدالرحمان جامی شاعر و نویسنده معروف ایرانی در قرن نهم بود . او به علت محل

تولدش جام و دوستداری شیخ الاسلام احمد جام ، جامی تخلص می کرد. دیوان اشعار ، هفت

اورنگ شامل هفت مثنوی به تقلید از نظامی ، نفحات الانس و بهارستان از آثار اوست .

 

 تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 20:00 | نویسنده : ناصر آقاپور

  جناس: یک ‌سانی و هم‌ سانی دو یا چند واژه را می گویند که از حروف مشترک و هم جنس درست شده اند؛

اگر معنی متفاوتی داشته باشند.

 مثال: ( پشت، پشته )، ( گور، گور )، ( خار، خوار )، ( می کُنی، می کَنی )

  انواع جناس:

 ۱- جناس تام: آن است که دو کلمه از نظر ظاهر و تلفّظ کاملاً یکسان باشند؛ امّا از نظر معنا با هم فرق داشته باشند.

 مثال:  « بهرام که گور می گرفتی همه عمر            دیدی که چگونه گور بهرام گرفت »

 کلماتی هم هستند که در تلفّظ یکسانند امّا از نظر نوشتار و معنا با هم فرق دارند. ( کلمات هم آوا ) این کلمات نیز جناس دارند.     

  ۲- جناس ناقص: که سه گونه می باشد.

 الف) جناس ناقص حرکتی: در این نوع جناس، واژه ها از نظر حروف یکی هستند ولی از نظر مصوّت ها ی

 کوتاه ( -َ، -ِ، ) با هم اختلاف دارند.

 مثال: « مکن تا توانی دل خلق ریش           وگر می کُنی، می کَنی بیخ خویش » 

                      ( می کُنی و می کَنی )

      «  شکر کند چرخ فلک، از مَلِک و مُلک و مَلَک       کز کرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدم »

 ب) جناس ناقص اختلافی: در این جناس، واژه ها در حرف اوّل، وسط و یا آخر با هم اختلاف دارند.

 مثال:  « بسیار سفر باید تا پخته شود خامی        صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی»

                     ( صوفی و صافی تفاوت در وسط - خامی و جامی تفاوت در حرف اوّل)

   « سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند         پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند»

                        ( بویان و رویان  تفاوت در حرف  اوّل)

          « بدان گه که خیزد خروش خروس               ز درگاه برخاست آوای کوس»

             ( خروش و خروس  تفاوت در حرف آخر )

 ج) جناس ناقص افزایشی: آن است که واژه ها علاوه بر معنی ، در تعداد حروف نیز متفاوت اند بطوری که

 یکی از کلمات جناس حرفی در اول ، وسط یا آخر نسبت به کلمه های دیگر اضافه دارد.

 مثال: « بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است           بیار باده که بنیاد عمر بر باد است»

ناقص افزایش: باده  و باد 

   « سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند         همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کند» ( حافظ)

 ناقص افزایشی: چمان و چمن

 ناقص اختلافی: چمن و سمن

 تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 19:41 | نویسنده : ناصر آقاپور

1)       خارکش پیری با دَلق دُرُشت            پشته‌ای خار همی برد به پشت

 خار: تیغ    دَلق: پوستین، جامه‌درویشی،   دُرُشت: زبر، خشن، ضخیم  همی برد: می برد ( کاربرد قدیم ماضی استمراری)

 " پشته و پشت ": آرایه ی "جناس" دارند.

 معنی بیت: خارکش پیری با لباس زبرِ فرسوده، پشته­ی خاری را بر پشت خود گذاشته و حمل می کرد. 

2)       لنگ‌لنگان قدمی برمی‌داشت            هر قدم دانه ی شکری می‌کاشت

  لنگ‌لنگان:  ، در حال لنگیدن        دانه ی شکر: شکرگزاری را به کاشتن دانه تشبیه کرده است.

 معنی بیت: در حالی که  می­لنگید و راه می­رفت؛ در هر قدم خدا را سپاس می­گفت.

3)       کای فرازنده ی این چرخ بلند!             وی نوازنده ی دل‌های نژند!

 فرازنده:   برپا کننده  /نوازنده:  لطف کننده،  // نژند: اندوهگین، پژمرده، غمناک، سرد و بی روح

 معنی بیت: ای خدایی كه این روزگار و آسمان رابرافراشته ای و ای كسی كه آرامش دهنده ی دلهای غمگین هستی!

4)       کنم از جَیب نظر تا دامن                چه عزیزی که نکردی با من

 جَیب:  یقه پیراهن، گریبان                      عزیزی: ارجمندی

 "از جَیب تا دامن نظر کردن" کنایه از: "به احوالات خود نظر کردن"

 معنی بیت: وقتی كه ازسر تا پای خودرا نگاه می كنم( وقتی به خودم می نگرم ) می بینم كه همه نوع بزرگواری و ارجمندی را در حقّم كرده ای.

5)       در دولت به رخم بگشادی              تاج عزّت به سرم بنهادی

 دولت: اقبال، نیکبختی، خوش بختی //  عزّت: ارجمندی، سرافرازی، عزیزی  // تاج عزّت: اضافه ی تشبیهی

 

 معنی بیت: درِ خوش بختی و سعادت را در مقابل چشمان من باز کردی و ارجمندی و بزرگی را مانند تاج  بر سر من نهادی.

6)       حد من نیست ثنایت گفتن                گوهر شکر عطایت سُفتن

  ثنا: تمجید، تعریف، تحسین، شکر، سپاس  //  عطا: بخشش، انعام       سُفتن: سوراخ‌ کردن، ساییدن، (درباره‌ ی مروارید)

 معنی بیت: من در حدّی نیستم كه بتوانم تو را ستایش کنم و از عهده ی شكرگزاری نعمت و بخشش های تو برآیم.

7)       نوجوانی به جوانی مغرور              رخش پندار همی‌راند ز دور

 پندار: اندیشه، گمان، خیال، تصور،غرور، تکبّر

  معنی بیت: نوجوانی که مغرورِ جوانی خود بود، از دور در حالیکه اسب کبر و غرور را می راند به پیرمرد نزدیک شد. (پندار جوان مانند رخش، تند و سریع به حرکت درآمد.)

8)       آمد آن شکرگزاریش به گوش          گفت کای پیر خِرِف گشته، خموش!

 خِرِف: مرد کم عقل و پیر

  معنی بیت: شکر گزاری پیرمرد به گوش جوان رسید و گفت: ای پیرمردِ کم عقل! ساکت باش!

9)       خار بر پشت، زنی زین سان گام          دولتت چیست، عزیزیت‌ کدام؟

 زین سان:  بدین نحو، اینگونه  // گام: قدم

 معنی بیت: خار بر پشت نهاده ای و اینگونه به سختی راه می روی! خوشبختی و بخت و اقبالت چیست وعزّتت كدام است؟

10)    عزّت از خواری نشناخته‌ای            عمر در خارکشی باخته‌ای 

  خواری: پستی، زبونی، ذلّت

  "عزّت و خواری": آرایه ی "تضاد" //خوار و خار": آرایه ی "جناس"

 11)معنی بیت: تو هنوز تفاوت سربلندی را از ذلّت و خواری درک نکرده ای و عمرت را درخاركشی از دست داده ای.

               پیر گفتا که: «چه عزّت زین به         که نی‌ام بر در تو بالین نه

 بالین: بالش                         

  "نی‌ام بر در تو بالین نه": کنایه از "محتاج نبودن"

 معنی بیت: پیرمرد جواب داد که چه عزّتی بالاتر از این که محتاج به كسی چون تو نیستم.

12)    کای فلان! چاشت بده یا شامم           نان و آبی که خورم و آشامم

 چاشت: غذا و طعامی که به هنگام صبح یا نزدیک ظهر می خورند.

 معنی بیت: كه ای فلانی! به من صبحانه یا شام بده و یا نانی که بخورم و آبی كه بنوشم.

13)    شکر گویم که مرا خوار نساخت        به خَسی چون تو گرفتار نساخت

 خَسی: شخص پست و فرومایه، ناچیز

 معنی بیت: خدا را سپاس می­گویم که مرا ذلیل و خوار نساخت  و به شخص پستی چون تو گرفتار و نیازمند نکرد.

14)    داد با این همه افتادگی‌ام                 عزّ آزادی و آزادگی‌ام

 افتادگی: فروتنی تواضع، ناتوانی              آزادی: رهایی، در بند نبودن (از نظرجسمانی)

 آزادگی: حریّت، جوانمردی، نجابت، اصالت         " آزادی و آزادگی" آرایه ی جناس دارند.

 معنی بیت: خداوند مهربان با این همه ضعف و ناتوانی که دارم، به من عزّت آزادی و آزادگی را هدیه کرد.

 تاریخ : پنجشنبه 20 آذر 1393 | 23:46 | نویسنده : ناصر آقاپور

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد                دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

 

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب                 که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد

 

بخوان دعای فرج را و ناامید مباش                     بهشت پاک اجابت هزار در دارد

 

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است      خدای را، شب یلدای غم سحر دارد

 

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال                   مسافر دل ما، نیت سفر دارد

 

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا             ز پشت پرده ی غیبت به ما نظر دارد

 

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا           حجاب غیبت از آن روی ماه بر دارد

 1.صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخّص کنید.

الف)مفردواژۀ "آزادگان" آزاد می باشد.                    صm غm                                                                                                                                                                                              

ب)املای واژۀ«تعمّل» به معنی«فکر واندیشه»درست است.  صm غm                                                     

 ج) در متن املا اعداد همیشه با حروف نوشته می شود.     صm غm       

                                                                     2. گزینه ی صحیح را ا نتخاب نمایید.

1) املای کدام واژه با توجه به معنی آن درست نیست؟

الف) نقز: نیکو  m        ب) مُحال: غیر ممکن m                     

 ج) سُتوار: پایدار m         د) ظفرمند :پیروزm  

2) رابطه ی گروه کلمات کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟

الف ) خطا،صواب m          ب) حضور:غیاب  m       

 ج) جمال :زیبایی  m          د) دفع:جذب m

3) کدام واژه به تشدید نیاز دارد؟(تشدید دقیقاً روی حرف مشدّد قرار گیرد.)

الف) جثه m   ب) خلقت m  ج) فروغ m      د) دائمی m 

4) در کدام گزینه غلط املایی ، بیشتر به کار رفته است؟

الف) ملخ هواسی نیرومند ودو دندان پیشین دارد.  m 

ب) زندگی آینده بدون مهارتهای زندگی پر مشغّت خواهد بود .   m

ج)چشم جهانیان را به خیره گی خواهد کشاندوتیرگی نا خویشتن شناسی راخواهی زدود. m

د) بخوان و بجوی و به پوی و ایران وخود را بشناس وپروردگار پاک راسپاس بگذار . m

5.جاهای خا لی عبارت زیررا با واژگان منا سب کامل کنید.

الف) بین واژه ها، فاصلۀ معینی وجود دارد که به آن "  «.........................»

6.از بین واژه های داده شده كلمات هم خانواده را بیابیدودر داخل پرانتز بنویسید.

انتظار،حفظ، ضعف، منظور، مؤثّر، حافظ، عواطف ،ضعفا، اثر، معطوف ،

7.از حروف در هم ریخته ی زیر كلمه های مورد نظر را با توجه به معنی آن ها بدست آورید.

الف) «د، ژ، ن ، ن  »   ................. اندوهگین ب)   «س، ه، و، ت، ن »  .................. خستگی ناپذیر

8.بااستفاده از واژگان زیر دوجملۀ با معنی با رعایت فاصلۀ مناسب بنویسید .

ما  /   همه /کار /  می کنیم /تا /بتوانیم/ زندگی/ سعادتمندی/ داشته باشیم

9.جاهای خالی را با انتخاب شکل صحیح کلمه از کلمات داخل پرانتز پر کنید.

الف) هان وهان ! خویشتن را ............مدار. ( خار خوار )

ب) به شغل خوبی فکرمی کنید که درآمدعالی ...... شما می کند.(نسیب نصیب )

10.درمتن زیر چند غلط املایی وجود دارد آن ها را بیابید وصحیح شان را بنویسید.

دشمنان تیره رأی وخیره روی ما نیز به ناچار ،این سرزمین صپند وارجمند می نامند وایرانیان را به پاس آزادگی شان می ستایند

بدین صان برترین وگرامی ترین ارمقان ایران به دیگر سرزمین ها اندیشه وخرد وفرحنگ بوده است.تاریخ : پنجشنبه 20 آذر 1393 | 22:09 | نویسنده : ناصر آقاپور
تاریخ : یکشنبه 16 آذر 1393 | 23:55 | نویسنده : ناصر آقاپور

1)                   مهندسی کردن یعنی.....

الف) طبقه بندی ذهن              ب)دقّت در جزییات       ج) بررسی دقیق چیزی             د) نوشتن متن دقیق

2)                  قدم نخست والفبای تقویت فکر وخوب نوشتن چیست؟

الف) مشاهدۀ دقیق پدیده ها                                                    ب) خوب دیدن

ج) دقّت در دیدار ونگریستن به جزییات همراه با تفکّر                      د) همۀ موارد

3)                 هرچه قدرت تخیّل وتصویرسازی نویسنده بیش تر باشد خلق تصاویر ذهنی ...............خواهد بود؟

الف) کم تر وبی هدف            ب) قوی تر ودقیق تر       ج) ضعیف تر وبی ارزش         د) بیهوده ونادرست

4)                  شرط هوشیاری ورسیدن به آگاهی ................... است.

الف) خوب نوشتن                   ب) خوب دیدن            ج) خوب خواندن                 د) خوب گوش دادن

5)                 نویسنده چگونه به آفرینش وتولید محصول فکری خود دست می یابد؟

الف) خواندن وبه حافظه سپردن  ب) طبقه بندی کردن    ج) اندیشیدن ونوشتن           د)گزینۀ الف وج

6)                  نتیجۀ  طبقه بندی ذهنی و تسلّط برمطلب نوشتن ......................است.

الف) متنی دقیق ومنسجم         ب) حرکت ذهن           ج) پیش نویس نگارش           د) بهره گیری از تخیّل

7)                 درهرانشا باید کدام مراحل را رعایت کرد؟

الف) انتخاب موضوع                 ب) نگارش مقدّمه        ج) تنه ونتیجه گیری              د)همۀ موارد

8)                 گزینۀ درست را انتخاب نمایید.

الف) مابرعلیه اوجنگیدیم.                                        ب) من کتاب فارسی خریداری کردم.

ج) کتابی که هفتۀ پیش خریده بود را خواند.                د) ما علیه اوشکایت کردیم.

9)                  اوّلین ومهم ترین درگاه برای رشد وپرورش فکر .............. هستند.

الف) دست ها                          ب) گوش ها              ج) چشم ها                        د) ذهن

10)                درتوصیف یک چیز باید به ویژگی های ظاهری آن مانند ............................. توجّه کنیم.

الف) خوب دیدن               ب) رنگ واندازه           ج) شکل ،بلندی وکوتاهی             د) گزینۀ ب وجتاریخ : یکشنبه 16 آذر 1393 | 23:40 | نویسنده : ناصر آقاپور
دانش آموزکلاس اوّل کتاب فارسی را از دوستش گرفت.

دانش آموزکلاس اوّل از اجزای جمله« نهاد» است وکتاب فارسی را ازدوستش گرفت«گزارۀ» جمله می باشد.

در جملۀ بالا به غیر از فعل ، سه جزء دیگر جمله از گروه های اسمی تشکیل شده است.گروه اسمی در جایگاه های « نهاد ، متمّم ، مفعول و.... »به کار می رود.

هراسمی راکه همراه بایک یا چند وابسته بیاید. « گروه اسمی » می گویند.

گروه اسمی از یک اسم به عنوان هسته تشکیل می شود و می تواند یک یا چند وابسته داشته باشد.وجود هسته اجباری ووجود وابسته، اختیاری است.

یکی از ویژگیهای اسم «وابسته پذیر» بودن آن است. اسم می تواند قبل و بعد از خودش یک یا چند وابسته بگیرد.

وابسته ی پسین پس از هسته قرار می گیرد و وابسته هایی که قبل از هسته قرار می گیرند پیشین نام دارند.

به این مثال توجه کنید.

گروه اسمی (1)همین دو دانش آموز  زرنگ دبیرستان

دراین گروه اسمی ، دانش آموز به عنوان هستۀ گروه اسمی ، دو وابسته ی (همین و دو) را قبل از خود و دو وابسته ی (زرنگ و دبیرستان) را بعد از خود پذیرفته است و در اصطلاح ، هسته گروه اسمی فوق (دانش آموز) چهار وابسته دارد که دو تای از آنها وابسته پیشین هستند و دو تا وابسته ی پسین .

کارکرد وابسته در گروه اسمی این است که برخی از ویژگی های هسته را توضیح می دهد یا این که نکته ی جدیدی به آن می افزاید؛

مانند : کلاس بزرگ

به گسترش مرحله ای واژۀ « درخت » در مثال های زیر دقّت کنید.

گروه اسمی (1)درخت میوه داد.

گروه اسمی (1)درخت کهن سال میوه داد.

گروه اسمی (1)درخت کهن سال زرد آلو میوه داد.

گروه اسمی (1)همین درخت کهن سال زرد آلو میوه داد.

گروه اسمی (1)همین دو درخت کهن سال زردآلو میوه داد.

در جمله های بالا ، نهاد ها ، گروه اسمی هستند وهستۀ همۀ

آ نها « درخت » است.
تاریخ : یکشنبه 16 آذر 1393 | 23:39 | نویسنده : ناصر آقاپور

۱- او را طلب کنید که مرا با او کار است.

 معنی: او را بخواهید ( صدا کنید ) زیرا با او کار دارم.

۲- از پیش خود می خورم.

 معنی: از جلوی خودم غذا برمی دارم و می خورم.

۳- شیخ در پی او روان شد.

معنی: شیخ به دنبال او راه افتاد.

۴- به قدر می گویم و بی موقع و بی حساب نمی گویم.

 معنی: به اندازه ی لازم صحبت می کنم و حرف های بی جا و بی موقع نمی گویم و روی آن ها فکر می کنم. 

۵- به قدر فهم مُستَمِعان می گویم.

 معنی: به اندازه ای حرف می زنم که شنوندگان بفهمند و درک کنند. 

۶- از بهر خدا، مرا بیاموز.

 معنی: به خاطر خدا، به من یاد بده.

۷- تو دعویِ دانایی می کردی، اکنون که به نادانی خود مُعتَرِف شدی، تو را بیاموزم.

 معنی: تو ادّعای دانش و فضل می کردی، حالا که اعتراف کردی که هیچ نمی دانی، به تو یاد می دهم.

۸-  اصل در خوردن، آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود.

 معنی : حقیقت خوردن آن است که خوراک و لقمه ات پاک و حلال باشد و اگرغذای حرام را صد برابر از این کارها را انجام بدهی اثری ندارد بلکه دل تو را سیاه می کند. ( نور حق به آن نمی تابد. )

۹- آن گفتن برای رضای خدا باشد.

 معنی: سخن گفتن فقط به خاطر خدا و رضای او باشد.

 ۱۰- در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد.

 معنی: در دلت، نسبت به هیچ مسلمانی، دشمنی و حسادت نداشته باشی.

 روزی بازرگانی که صاحب طوطی زیبا و خوش سخنی بود قصد سفربه هندوستان می کند.پس نزد غلامان و کنیزکان رفته واز همه می خواهد تا بگویند برایشان چه سوغات و ارمغان بیاورد . هر یک خواهشی دارند و تقاضایی می کنند تا نوبت به طوطی می رسد.

طوطی زندان شده در قفس به بازرگان می گوید: چون به هندوستان رسیدی و طوطیان دیگر را آزاد و رها بر فراز درختان دیدی ، به آنها بگو که تو نیز طوطی داری در قفس، که بسیار دلتنگ آنهاست و برایتان سلام بسیار رساند.بازرگان قول می دهد که چنین کند و عازم سفر می شود. در نزدیکی هندوستان چشمش به یک گروه طوطی می افتد که بر روی درختان نشسته اند. پس می ایستد و پیغام طوطی خود را به آنها می رساند، که ناگهان یک طوطی از میان طوطیان بر خود لرزیده و به زمین می خورد. بازرگان از گفته خود پشیمان می شود و خود را سرزنش می کند که چرا نسنجیده حرفی زده ، ممکن است این طوطی با طوطی او نسبتی داشته و اکنون از غم او ، چنین بلایی سرش آمده! با پیغام خود آتش به جان این طوطی بیچاره زده است!

پشیمان به راه خود ادامه داد.چند روزی در هندوستان ماند و به کسب و کار خود پرداخت و سپس به خانه بازگشت. سوغات هر یک از اعضای خانه را داد اما از گفتن آنچه که بر سر طوطی آمده ، نزد طوطی زیبای خود پرهیز کرد. تا اینکه طوطی سوغات خود را طلب کرد. بازرگان گفت: خواهش می کنم چیزی از من نپرس که من از کرده خود نادم و پشیمانم . وقتی پیام ترا به طوطیان گفتم ، ناگهان یکی از آنها به رنج و درد تو پی برد و بر خود لرزید و به زمین افتاد.بسیار پشیمانم اما چه سود حرفی که از دهان خارج شد همچون تیری که از کمان رها شده و دیگر باز نمی گردد. هنوز حرف بازرگان پایان نگرفته بود که طوطی در قفس به خود لرزید و به زمین افتاد. تاجر که حیران شده بود  شروع به گریه زاری کرد که طوطی خوش آوازم از بین رفت.

با نا امیدی در قفس را باز کرد و پیکر بی جان طوطی را در گوشه ای از باغ انداخت. با شگفتی دید که طوطی جان گرفت و بر بالای درخت پرید. اینجا بود که تازه از نقشه طوطی آگاه شد پس رو کرد به او و گفت: ای مرغ خوش آواز من حال که از بند من خلاص شدی بگو ببینم . چه درسی از دوستان خود گرفتی ؟ طوطی گفت: آن طوطی در هندوستان با مرده کردن خود به من آموخت تا  زمانیکه خوش آوازم ، گرفتار این قفس خواهم بود.باید خود را بمیرانم تا از زندان آزاد شوم . طوطی این بگفت و پرواز کرد و آزاد و رها به اوج آسمان رفت.

 

 تاریخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 20:21 | نویسنده : ناصر آقاپور

الهی، دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

با نگاه های کنجکاوانه و تشنه به درس بزرگ طبیعت می نگریستم. گوش می دادم ، چشم می دادم، دل می دادم و روحم چنان غرق فهمیدن بود که از هیجان می لرزید. احساس می کردم هم اکنون چشمه های معرفت از درون سرباز خواهند کرد و آب های زلال و سرد و گوارای فهم و دانایی در من خواهد جوشید.

تا می توانیم، بیاموزیم. این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند. کتاب پر رمز و راز آفرینش و شگفتی های طبیعت، سرشار از درس ها و اندرزهاست. اگر نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تأمّل، تفکّر و بصیرت همراه کنیم ، به شکوفایی خواهیم رسید.

عمر حقیقی را ، شناسنامه ما تعیین نمی کند. زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت هایی است که با رفتارهای زیبا و کارهای بزرگ می گذرد.

در اوّلین ساعات حضورش در قم به حرم حضرت معصومه (س) پناه برد. سر بر ضریح آن حضرت گذاشت و آرام اشک ریخت. از خداوند خواست به او در راهی که انتخاب کرده است اخلاص و همّت بلند عطا کند و به قلب نگران مادر نیز آرامش و نشاط بخشد و بیماری و کسالت او را شفا دهد.تاریخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 20:13 | نویسنده : ناصر آقاپور
تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | 22:21 | نویسنده : ناصر آقاپور

1-      مترادف واژه در کدام گزینه درست نیست ؟

      1-  ددی : دلسوزی 2- خامه : قلم    3- نژاده : اصیل     4- سپند : مقدس

2- مترادف کلمات « نستوه گرانی ستبر و بیشه » در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است ؟

        1- پایدار هزینه ی زیاد ضخیم شغل             2- استوار- دشواری سفت فراوانی

        3- خستگی ناپذیر- سنگینی درشت جنگل     4- ناپسند زشتی گنده افزونی

3- کدام گزینه با بقیه مترادف نیست ؟  1- یلان          2- پهلوانان           3- روشن رایان            4- گُردان

4- مترادف واژه در کدام گزینه درست آمده است ؟

     1- تدبیر : یادگیری       2- مشقت : دلسوزی        3- آرمان : آرزو          4- ظفرمند : شاداب

5- « ایران » یعنی سرزمین ........... 1- دلیران                2- بزرگ مردان       3- آزادگان        4- روشن رایان

6- کتاب « جامع التواریخ » از آثار ................... است .

    1- خواجه رشید الدین فضل الله  2- ابوالقاسم قشیری      3- عبدالرحمان جامی     4- محمد حبله رودی

7- در کدام گزینه تمام واژه ها جمع نیستند ؟

      1- همگنان- یلان دلیران          2- ارمغان آزادگان بخردان  

     3- ایرانیان- پهلوانان- روشن رایان    4- جهانیان شیران مردان

8- معنی کدام واژه ، نادرست است ؟ 

     1- حکیم : دانشمند      2- نصیب : بهره    3- ایجاد کنیم : به وجود آوریم       4- منطقی : دوستانه

9- با توجه به ترکیبات زیر ، رابطه ی کدام واژه ها ، مترادف است ؟

      1- تعلیم و علم          2- سفر و زندگی                 3- فراز و نشیب           4- شیوه و روش

10- در عبارت های داده شده کدام عبارت ؛ ادبی است ؟

     1- به احترام و اعتباری که برای خود کسب کرده اید می اندیشید

     2- هیچ کس در جوانی اش فکر نمی کند که در آینده دزد خواهد شد

     3- زندگی یک سفر طولانی است ، سفری پر فراز و نشیب است

     4- تصور همه از آینده یک زندگی آرمانی و منطقی است

11- کدام گروه واژه ها با هم ، هم خانواده نیستند ؟

        1- عالم عمل معلوم              2- سنجش- سنجیدن سنجیده

        3- شتابنده پر شتاب شتابان     4- نفرت تنفر متنفر

12= کدام آرایه در عبارت زیر وجود دارد ؟  « حکیمی گفته است : « افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند .»

     1- تشخیص           2- تضاد              3- تشبیه 4- کنایه

13- حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه » از حضرت علی علیه السلام با کدام گزینه ارتباط دارد ؟

       1- ارتباط مؤثر                  2- تصمیم گیری                3- خود آگاهی                   4- چیرگی بر هیجانات

14- پیام ضرب المثل « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است » از کدام گزینه دریافت می شود ؟

       1- وقت را غنیمت دان هر قدر که بتوانی       2- چو تیر از کمان رفت ناید به شست باز

       3- جای گل ، گل باش و جای خار ، خار                   4- هر چیز به جای خویش نیکوست

15- کدام گزینه از عبارت « افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند » دریافت نمی شود ؟

      1- پیر از تجربه ی بالایی برخوردار است      2- پیر توانایی انجام کارها را ندارد

      3- جوان توانایی انجام کارها را دارد            4- جوان از تجربه ی کافی برخوردار است

16- در کدام گزینه « واج آرایی » وجود دارد ؟

      1- تو با من به بیداد کوشی همی                      2- ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

      3- مرا مادرم نام ، مرگ تو کرد           4- اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست

17- رابطه ی « اصول » با « اصیل » مثل رابطه ی واژگان کدام گزینه است ؟

       1- مناطق و نقطه   2- مسئله و سؤال      3- احترام و اعتبار     4- تصاویر و اصرار

18- کدام کلمه « صفت » است ؟   1- دیروز                  2- رفتن              3- آرام           4- آرامش   

 تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | 22:12 | نویسنده : ناصر آقاپور

جامع التمثیل، کتابی درباره تمثیلها و حکایتها، به ویژه حکایتهای امثال، به فارسی ، تألیف محمدحبله رودی، ادیب و نویسنده قرن یازدهم می باشد. جامع التمثیل، شامل مقدمه و ۲۸ باب، مشتمل بر امثال و حکایات است و در پایان آن بخشی با عنوان ملحقات، مشتمل بر حکایات گوناگون، تنظیم شده است. ویژگی بارز این کتاب، کاربرد بسیار امثال فارسی و عربی در ضمن یا آغاز حکایتها و استفاده فراوان از آیات قرآن و احادیث است. نثر کتاب ساده و بی پیرایه و آمیخته به اشعار شاعران نامداری چون فردوسی ،نظامی، مولوی ، سعدی و حافظ است.تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | 21:57 | نویسنده : ناصر آقاپور

شیخ ابوالقاسم جُنَید بغدادی، صوفی مشهور معروف به سید الطایفه، در نیمه دوم قرن سوم  در بغداد زندگی می‌کرد. اصلیت او از نهاوند ایران است ولی در بغداد زندگی می‌کرد. زاهدی عابد و عارفی معروف و مشهور بود و چون زیاد اهل سفر نبود مریدان و شاگردان از جاهای دیگر به دیدار او به بغداد جهت تعلیم و یادگیری می آمدند . بسیاری از صوفیان خود را دنباله رو و پیرو او می‌دانند.تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | 21:53 | نویسنده : ناصر آقاپور

دلق:نوعی جامه ای که فقیران می پوشند

 فرازنده:بلندکننده

 رخش:نام اسب رستم  

 عزَ:سربلندی

چرخ بلند:سپهر

 نوازنده:انکه نوازش می کند

 خرف:ادم کم عقل

نژند:اندوهگین  

جیب:گریبان

گام:قدم

دولت:اقبال ،نیک بختی

خواری:پستی

رخ:روی

 عزّت:ارجمندی

 نی ام:نیستم

 بالین:بالش

 حدّ:حدود

ثنا:ستایش

چاشت:صبحانه

 عطا:بخشش

خس:خاشاکـ 

 

از پی : به دنبال

آداب  : جمع ادب

از بهر خدا : به خاطر خدا

ابزاری : وسایلی

اسطرلاب : وسایلی برای سنجش ستارگان

امنیّت : آسایش

امن : آرام

آراسته : زینت داده شده

اسارت : گرفتار شدن

بسم الله : به نام خدا

بازنشست : نشست

احوال : جمع حال

بی موقع : بی وقت

بی حساب : بی اندازه

برخاست : بلند شد

بغض : گرفتگی گلو

پیک : نامه بر

پای بند : علاقه مند گرفتار

پاس می­دارند : احترام می­گذارند

پوچی : تو خالی

جلوه : ظاهر

جمال : زیبایی

چرتکه : ماشین حساب قدیمی

چاپار : قاصد نامه بر

چیرگی : تسلط

حسد : بدخواهی

حریم : مرز

حرمت : احترام

خلق : مردم

خواست : اراده کرد

خاصّی : مخصوصی ، به خصوص

دعوی : ادعا

داد و ستدها : مبادله ها

ذکر : یاد

روان شد : حرکت کرد

رضا : خوشنودی ، رستگاری

زیست : زندگی

سنّت : روش

شیخ جنید بغدادی : از عارفان قرن سوّم هجری

شکوه : بزرگی

ضعیف : ناتوان

طعام : غذا

طلب کنید : درخواست کنید

عرض : بیان

غفلت : بی خبری

فهم : درک

فن : روش

فضایل : جمع فضیلت

قدر : اندازه کردن

فرع : غیر اصلی

کارایی : استفاده

کمال : پیشرفت

کاربران : استفاده کنندگان

مریدان : شاگردان

مستمعان : شنوندگان

مرا بیاموز : به من یاد بده

معترف : اقرار کردن

مرشد : هدایت کننده ، راهنما

متناسب : همانند

معیار : وسیله سنجش

مظاهر : جکع مظهر ، محل ظهور

مسیر : راه

متعالی : بزرگ

نسنجیده : بی حساب

وارونه : برعکس

هنجارها : راه ها ، روش ها

هویّت : شخصیت, ذات, هستی‌  - وجودتاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | 21:47 | نویسنده : ناصر آقاپور

 

بپرهیز : خودداری کن

سعادت: خوشبختی ، خوشبخت شدن ، ضدّ شقاوت

خدمت: نوکری ،کار کردن

خرسند: قانع ،خشنود

چابکی : چستی ، چالاکی ، زرنگی ، ماهری

عزیز: محبوب

زنهار: بپرهیز، برحذر باش

ضرر: زیان

جامه: لباس

تامّل:فکرکردن،نیک نگریستن،فکر کردن

این باب: این باره.: تعداد کل صفحات 2 :. 1 2