تبلیغات
ترنم - شعر پرواز:(صفحه ی 22 ) - فارسی نهم
تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 22:01 | نویسنده : ناصر آقاپور


کرم در این شعر نماد خود شاعر یا هر انسان متفّکر و جستجوگر است که از زندگی روزمرّه خویش به تنگ آمده و در تلاش و تکاپوست تا با حرکتی نو خود را رها کند و مرغ نماد انسان هایی است که با وجود توانایی و خلاقّیت ( قدرت پرواز کردن )، جرات نو شدن را در زندگی ندارندو برای آن تلاش و کوشش نمی کنند .

به این گونه از شعر که در آن شاعر ، از زبان دو یا چند شخصّیت که در مقابل یک دیگر قرار می گیرند؛ سخن بگوید و صفات هر یک را از  زبان آن ها بیان کند ، مناظره می گویند. جانبخشی (تشخیص) درتمام ابیات وجود دارد.

در پیله تا به کی بر خویشتن تنی * * * پرسید کرم را ، مرغ از فروتنی

معنی : مرغ با تنبلی از کرم پرسید ، تا کی در خانه ( پیله )تار می بافی ؟

تا چند منزوی در کنج خلوتی * * * در بسته تا به کی در  محبس تنی

معنی : ای کرم تا چه وقت در کنج تنهایی گوشه نشینی اختیار می کنی و از مردم کناره می گیری ؟ تا چه وقت اسیر جسم خاکی خود هستی ؟

در فکر رستنم پاسخ بداد کرم * * * خلوت نشسته ام زین روی منحنی

معنی : کرم پاسخ داد ، در فکر رهایی و پرواز می باشم ، به این خاطر خلوت و تنهایی اختیار کردم . رستن یعنی دل کندن از دنیا و پرواز آسمانی منظور است .

 

هم سال های من پروان گان شدند * * * جستند از این قفس ، گشتند دیدنی

معنی : هم سن و سالان من به پروانه مبدّل شدند و از این قفس ( پیله )رهایی یافتند و تماشایی شدند .

در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ * * * یا پر برآورم بهرپریدنی

معنی : در زندان تن خود خلوت اختیار کردم تا با مرگ ،رهایی و خلاصی یابم یا منتظرم پر در آورم و پرواز کنم .

اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی * * * کوشش نمی کنی ، پری ن می زنی

معنی : ای مرغ خانگی ،برای تو چه اتّفاقی رخ داده است که نه در فکر پرواز هستی و نه تلاش می کنی !